B.S. Index van de publicaties van 11 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022678 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type wet prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998000634 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verleningen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 15 september 1998 wordt het eerste artikel van het ministerieel besluit De vergu type wet prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998000635 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verlengingen Bij ministerieel besluit van 15 september 1998 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming De verni type wet prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998000637 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 21 september 1998 wordt het artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 november 1996 to « De i type wet prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998000613 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Verleningen Bij ministerieel besluit van 2 september 1998 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming ve De vergunn

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022647 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de examenstof en de voorwaarden om te slagen voor het examen opgelegd door artikel 86 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998012736 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en vaststelling van sommige a type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998021300 bron diensten van de eerste minister en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot overheveling van personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022642 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998012487 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van de ar type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998012737 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de toestand van het personeel in geval van verlies van contract te type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022655 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de samenstelling en de wijze van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurli type koninklijk besluit prom. 29/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998012893 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 24 september 1998 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 25 december 1999 en 1 januari 2000

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998031445 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel Besluit houdende de samenstelling van de Coördinerende Stuurgroep met betrekking tot het druggebruik in Brussel type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 1994 tot vaststelling van de berekeningswijze van de netto-aangroei van het aantal werknemers in het kader van de bedrijfsplannen tot herverdeling van de beschikbare arbeid type ministerieel besluit prom. 04/06/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022576 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de bijzondere eisen welke inzake lichamelijke geschiktheid aan de kandidaten voor bepaalde ambten worden gesteld bij het Bestuur van de Bescherming van de gezondheid type ministerieel besluit prom. 14/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998011292 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 1998 waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Sierra Leone aan vergunning onderworpen worden type ministerieel besluit prom. 28/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998014279 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 26/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998009899 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998031448 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van het Opleidingscentrum van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998027615 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998026876 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht Deze overdracht

document

type document prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998021434 bron raad van state Voorzitterschap Op 27 oktober 1998 heeft de algemene vergadering van de Raad van State verkozen tot voorzitter, kamervoorzitter Jan Borret en tot kamervoorzitter, staatsraad Dierk Verbiest. Voorzitter Jan Borret en kamervoorzitter Dierk Verbi (...)

erratum

type erratum prom. 09/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998003542 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement EASDAQ. - Errata type erratum prom. 10/08/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998003535 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de beperkende maatregelen tegen de « Uniao Nacional para a Independência Total de Angola ». - Errata type erratum prom. 17/07/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse dringende maatregelen in verband met het onderwijs. - Erratum

arrest

type arrest prom. 15/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998031450 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998009920 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Duffel : 1; - Mechelen : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer de Minister van Justitie Voor elke kandid

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008342 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige ingenieurs in een studiefunctie (m/v) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederland(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement. Deelnemingsvoo type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008341 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur en ingenieurs (m/v) (rang A1) voor de Vlaamse Milieumaatschappij Het Vast Wervingssecretariaat richt een vergelijkend examen in voor werving van Nederl(...) Situering, functiebeschrijving en - type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008338 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige vertalers-revisoren Frans-Nederlands-Engels (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige vertalers-revisoren Frans-Nederlands-Engels (m/v) voor het Ministerie van Ambtenarenza(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008332 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige apothekers (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige apothekers (m/v) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Een betrekking is thans vacant aa(...) Functiebes type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008345 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige industrieel ingenieurs (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (informatica) voor het Koninklijk Meteor(...) Functiebeschrij type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008337 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige vertalers-revisoren in de functie van tolk (rang 10) Een wervingsreserve van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige vertalers-revisoren in de functie van tolk ((...) De wervingsreserve blijft 4 type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008335 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige ingenieurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige (m/v) ingenieurs (vroegere graad : landbouwkundig ingenieur) voor de Prospe(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglemen type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008340 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige sociale inspecteurs (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige sociale inspecteurs (m/v) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Functiebeschrijving : zie het e(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008336 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige selectieadviseurs - human resources (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige selectieadviseurs - human resources (m/v) (rang 10) voor het Vast Wervingssecretariaa(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008346 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige inspecteurs van financiën Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige inspecteurs van Financiën voor het Interfederaal Korps van de Inspectie va(...) Functiebe type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008339 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adviseurs van het Openbaar Ambt (rang 13) Het Vast Wervingssesecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adviseurs van het Openbaar Ambt (m/v) (rang 13) voor het Adviesbureau voor Organisatie(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008351 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van Finan(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998008343 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen en diensten Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederlandstalige wervingsreserve aan van adj(...) Functiebeschrijving en -vereisten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998009921 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 5 november 1998 : - is er een einde gemaakt, op datum van 12 november 1998, aan de opdracht gegeven aan Mevr. Bogaert, D., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, om - is aan d

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998021420 bron arbitragehof Arrest nr. 99/98 van 24 september 1998 Rolnummer 1126 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 55 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorz

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest VLAREA. - Gebruikscertificaat Een gebruikscertificaat wordt verleend aan Trading and Recycling Company gelegen te 3600 Genk, Havenstraat 37, om Stinox te gebruiken in of als vormgegeve (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998003534 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 13 januari 1998 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 14 oktober 1998. De Voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998003527 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) « Onderling Beroepskrediet-B.M.W.V., CV, President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk. » Brussel, 8 o(...) type lijst prom. -- pub. 11/11/1998 numac 1998003564 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend . - Lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België (a(...) Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 4 november 1998 wordt : A. de (..

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998031473 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling, wat de medisch-pedagogische instituten van de privé-sector betreft, van de toelagen die voor het jaar 1997 moeten worden toegekend

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998003555 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 06/10/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998003526 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^