B.S. Index van de publicaties van 13 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998003548 bron ministerie van financien Vernietiging van afgeloste effecten Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 1955 zal op 30 november 1998, te 8 u. 30 m., en volgende dagen, in het Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30, te Brussel, in het openbaar overgegaan worden (... type wet prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998000610 bron ministerie van binnenlandse zaken Vernieuwing van de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij Dit be

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012748 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012822 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een koudepremie type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012804 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vaststelling van het bedrag en de modaliteiten van toe type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998009928 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 27 oktober 1998 is aan de heer Legrand, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne. type koninklijk besluit prom. 13/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998016262 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 21/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998003528 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012854 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 55 jaar of 56 jaar type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012722 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de sociale programmatie 1997-1998 in de subsector van de afhandeling op lucht type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenning van dierentuinen type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998021436 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 100 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en van artikel 88 van het koninklijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998022633 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne Het type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 13/11/1998 numac 1997012865 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het rijdend personeel van de a type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012729 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsakkoord in de subsector voor het gemeenschappelijk vervoer type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012749 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998012747 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de conventionele bepalingen betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998002113 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998 wordt de heer Servranckx, André, tot vast ambtenaar benoemd en wordt aangewezen in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Vlaamse Buitendiensten 1 van de Regi Overeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998002111 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 22 september 1998 wordt Mevr. Vansteenkiste, Carine , adjunct-adviseur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van adviseur bij de Financiële Dienst in een betrekking va(...) Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998027616 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 oktober 1998 wordt de b.v. Van der Stoel Containerservice met ingang van 7 oktober 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij m Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bureau voor Arbeidsbemiddeling tegen betaling voor Schouwspelartiesten Intrekking van de exploitatievergunning Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1998 wordt de exploitatievergunning voor een voor arbeidsbemiddeling tegen betaling voor Sc Deze intre type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998027617 bron ministerie van het waalse gewest Subregionale comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij ministerieel besluit van 22 juli 1998 wordt de heer Daniel Demonte op 28 oktober 1997 eervol ontslagen als lid van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charler Bij m type ministerieel besluit prom. 12/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1998, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Admb Interim. Die toe type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998003551 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. - Aanduiding van een revisor Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1998 dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 1997, wordt de heer Smet, Marc, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren Hetzelfd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bezoldiging van de voorzitters en de presentiegelden van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998029511 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap ertoe gemachtigd wordt de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 op zijn personeel toepasselijk te mak type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1969 houdende vaststelling van de regels betreffende de samenstelling van de bevorderingscommissies bedoeld bij het koninklijk besluit van 22 maart 1969

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998012942 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten Errata In de berichten van neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1998, bladzijde 16296, zijn de volgende errata te signaleren : type erratum prom. 14/07/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs. - Erratum type erratum prom. 23/07/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1996 betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap. - Erratum type erratum prom. 28/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering. - Erratum type erratum prom. 08/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036143 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Erratum type erratum prom. 16/06/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998036140 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen. - Erratum type erratum prom. 03/09/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998003520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van de artikelen 400 tot 404 en van artikel 408, § 2, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen1992 en van de artikelen 30bis en 30ter, § 9, 2°

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998009926 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot de heer Voor elke k type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998009923 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 1, vanaf 1 mei 1999; - administratief agent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : 1 De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998009927 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 1998 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in het vredegerecht : - van het achtste kanton Brussel, de heer Kesteloot, V., advocaat; - van het eerste kanton Leuve - de heer Verlooy,

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998021440 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 74.935 van 3 juli 1998 in zake R. Osier tegen de Vlaamse Gemeenschap en de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, waarvan de 1. « S type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998021418 bron arbitragehof Arrest nr. 107/98 van 21 oktober 1998 Rolnummers 1182, 1183, 1184 en 1185 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 353bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het werd vervangen door artikel 84 van de wet van 17 februari 1997 tot wij Het Arbit

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998000609 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij ministerieel **** (.. type vergunning prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998000607 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 2 sept De he type vergunning prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998000611 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen en vernieuwingen **** **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998000612 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2, type vergunning prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998000608 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** mi

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998009908 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 282 20 oktober 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2244/98 van de Commissie van 19 oktober 1998 tot vaststelling van for(...) Verordening (EG)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/10/1998 pub. 13/11/1998 numac 1998022698 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998012936 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn Adres : Be

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998011331 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 23 oktober 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines Haardro

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 13/11/1998 numac 1998003554 bron ministerie van financien Huishoudelijk reglement van het College van dienstchefs van de Administratie van de Begroting en de Controle op de Uitgaven Artikel 1. Het college vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van ten minste twee leden. Het colleg Art. 2. Bi
^