B.S. Index van de publicaties van 14 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009790 bron ministerie van justitie Wet houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken type wet prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998012922 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Aanpassing op 1 januari 1999 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemeen indexcijfer van de (...) het bedrag dat type wet prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 bron ministerie van justitie Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998009930 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 29 oktober 1998 is de heer Capiau, G., erevoorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998016305 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1998 wordt, met ingang van 1 maart 1999, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van dierenarts verleend aan de heer Bertholet, André L.E.Gh., die aanspraak heeft op een Bij het type koninklijk besluit prom. 22/10/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998022684 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 06/10/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998016286 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 21/10/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998022664 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 1997 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998036254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 1998 type ministerieel besluit prom. 22/10/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998000691 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Civiele Bescherming die belast zijn met een opleidingsactiviteit type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998000709 bron ministerie van binnenlandse zaken Rampenplannen voor hulpverlening. - Vaststellingen Bij ministerieel besluit van 22 oktober 1998 tot vaststelling van een rampenplan voor hulpverlening, wordt het rampenplan voor hulpverlening van de inrichting TOTAL te Grimbergen wordt goedgekeu Dit bes type ministerieel besluit prom. 14/10/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998000712 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/11/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998027621 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een basisoverlegcomité binnen het "Agence wallonne à l'Exportation" type besluit van de waalse regering prom. 05/11/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998027622 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de overheidsdelegatie binnen het basisoverlegcomité van het "Agence wallonne à l'Exportation"

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek De Brusselse Hoofdstedelijke Regering onderwerpt het ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en meer bepaald volgende aangelegenheden aan een openbaar onderzoek : Titel I : Kenmerken van de(...) Titel II :

document

type document prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998003515 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Mutaties Bij besluit van 18 september 1997 worden de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren gemuteerd naar de naast hun naam in kolom nr. 2 vermelde betrek Voor de ra type document prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998003514 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen Aanduidingen. - Terbeschikkingstellingen Bij besluit van 26 maart 1998 van de Directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en d Voor de raa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 1968 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998029512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van de inspectiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998003518 bron ministerie van financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 1997 worden de hiernavermelde ambtenaren benoemd tot de graad van gewestelijk directeur, op datum van 1 nov Voor de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998009929 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Voor elke k type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998012898 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Luik, ter vervanging van de heer Sanglier, André De De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998009931 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 1998 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan Mevr. Debaenst, E., raadsheer in het arbeidshof te Gent.

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/11/1998 numac 1998016277 bron ministerie van middenstand en landbouw Lijst van de loontrieerders erkend tot 30.04.1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^