B.S. Index van de publicaties van 17 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998014290 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire comités bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998009816 bron ministerie van justitie Overdracht van plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 23 september 1998 wordt de derde plaats van onderpastoor bij de parochie Onze-Lieve-Vrouw te Aarschot, overgedragen op de derde plaats van onderpastoor bij de hulpparochie van d Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998009716 bron ministerie van justitie Katholieke eredienst Afschaffing annex afhangende van een hulpparochie Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt de annex Sint-Victor te Tervuren, afhangende van de hulpparochie van Sint-Jan-Evangelist, afgeschaft. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998014202 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart Ontslagen Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998 wordt op zijn verzoek met ingang van 1 april 1999 eervol ontslag verleend uit zijn ambt, aan de heer E. Crets, havenkapitein-commandant te De betrokke type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998014227 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsting Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt de heer Daniël Demaré, eerste luitenant bij de Regie voor Maritiem Transport in vereffening, met ingang van 1 juli 1998 ambtshalve overgeplaatst in de graad van waterschout naar de (. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998009717 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Protestantse eredienst. - Omvorming van een plaats van predikant tot een plaats van eerste predikant Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt de plaats van predikant bij de (...) type koninklijk besluit prom. 29/10/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998003559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling van sommige giften type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998014277 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de voordelen bedoeld in artikel 25, § 1, lid 2, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998003550 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een vergoeding voor verblijfs- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 16/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998016320 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998000469 bron ministerie van binnenlandse zaken Basisoverlegcomité . - Wijziging Bij ministerieel besluit van 15 juli 1998 wordt het ministerieel besluit van 25 september 1987 gewijzigd houdende oprichting van het basisoverlegcomité (207) voor het Rijkspersoneel van het provinciale gouv(...) (.. type ministerieel besluit prom. 10/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998003568 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998011281 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Benoeming van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen Bij ministerieel besluit van 31 augustus 1998 worden de hieronder vermelde personen, met ingang van 1 januari 1999, to Afdeling Zuid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998027623 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 1998 wordt de gedeeltelijke herziening van de bladen 57/8, 62/4 en 63/1 van het gewestplan Philippeville-Couvin definitief bepaald met het oog op de opneming van Het adv

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/02/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Omzendbrief RO/98/01. - Handleiding bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998021406 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 7, 10 en 11 augustus 1998 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen - de n.

document

type document prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998012662 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Verlenging van erkenningen van cursussen voor aanvullende vorming opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministeriële besluiten van 17 juli 1998 worden de erkenningen verleend aan de cursussen van niveau II ingericht door het « Centre Interuniv Bij mi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998021317 bron ministerie van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 1998 wordt de heer Frank Daelemans, hoofd van een afdeling bij de Koninklij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998014186 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 1998 wordt Mevr. Van Buynderen, Mireille in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 mei 1997 en uitwerking op 1 mei 1998. Bij koninklijk besluit van 7 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998021376 bron diensten van de eerste minister Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998, wordt Mevr. Fabienne Leclere in vast verband benoemd, met ingang van 1 juni 1998, in de graad van industrieel ingenieur bij het Belgisch Instituu Het ber

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998009934 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - raadsheer in het Hof van Cassatie van wie de voordracht toekomt aan de Senaat : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend s(...) Voor elke kandidatuur die type vacante bettreking prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998009933 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief (...) Voor elke kandidatuur die

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008315 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technici der **** , (****/****) (****98004). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. De Smet, Ge type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008314 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici (rang 20), voor de Regie der **** (****97038). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008317 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs (rang 10) voor de Gesloten Centra van Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Binnenlandse **** (****98802). - Uitslagen Rang(...) 1. ****, ****, type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008313 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs voor de **** **** (****98015). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008312 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adjunct-adviseurs (****/****) voor het Federaal **** (****97810). Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008323 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de Dienst van Algemeen Bestuur (Dienst Mobiliteit) - Ministerie van **** (****98805, rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten va(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008311 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjuncten voor het Ministerie van de **** **** (****97035). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008290 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjuncten van de directeur voor de **** ****. - ****98014. - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, Hans, Me type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008310 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken - Ministerie van Binnenlandse Zaken . - Uitslagen Rangschikking van de ges(...) ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008247 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der ****, specialiteit : ****/immunologie , voor het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en **** (****97812). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008309 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** eerste geschoolde werklieden (rang 20) - (****/****) -(****98011). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen tot de proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008249 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** programmeurs voor de **** **** (****98018). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, **** 2. Van Den ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008251 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** informatici - **** analisten voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** . - Uitslagen Ra(...) 1. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008252 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** informatici - **** voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** . - **** ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008248 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** inspecteurs voor de **** bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van **** (****97027). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998008278 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** boekhouders (rang 26), voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (**** 97025). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998014215 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Regie der Luchtwegen Onteigeningen. - Rechtspleging bij dringende omstandigheden Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 72.653 van 24 maart 1998 heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 13 november 1996 (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/11/1998 numac 1998009640 bron ministerie van justitie Hoge commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en de gewoontemisdadigers. - Samenstelling. - Wijziging In de Hoge commissie tot be - de he
^