B.S. Index van de publicaties van 18 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/10/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998016317 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de minimumvergoeding voor de stagiair-zelfstandige zoals bedoeld in Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 09/11/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998000717 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot erkenning van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten als syndicale organisatie van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998009826 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 30 september 1998 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de in Bij koninklij type koninklijk besluit prom. 09/11/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998000715 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot erkenning van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt als syndicale organisatie van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 09/11/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998000716 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot erkenning van de Algemene Centrale der Openbare Diensten als syndicale organisatie van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012800 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement type koninklijk besluit prom. 06/10/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012845 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement type koninklijk besluit prom. 28/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012750 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftaba type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012850 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012732 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012753 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende maatregelen ten voordele van de werkgel type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012731 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkom type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012642 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997. - Vorming type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012644 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 8 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997. Beroepsloo type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012503 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - tewerkst type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012501 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - bevorderi type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 11 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997. - Wijzigi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998022667 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Besluiten betreffende de leden van de erkenningscommissies van geneesheren Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1998 wordt Dr. De Potter, Patrick, van Etterbeek, doctor i Erkenningsc type ministerieel besluit prom. 28/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de toekenning van nationale steun aan de V.Z.W. Proefcentrum voor Fruitteelt voor de omkadering van de fruitteeltsector type ministerieel besluit prom. 09/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998011287 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 09/09/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998011286 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/05/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998036241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector

document

type document prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998040809 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand september 1998 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand september 1998 138,64 punten(...) Het definitief ind

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van toelagen aan de "ZEP"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998016271 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998 worden benoemd of bevorderd vanaf 8 april 1998. Kroonorde Ridder De heren : R. Depuydt, accountant, te Gistel; W. Eggermont, zaakvoerder, De gouden palmen De her

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998053728 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Faber, Anna Emma Charlotte Anna Emma Charlotte Faber, ongehuwd, geboren te Verviers op 2 Alvorens te bes

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/10/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998031480 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 1998 tot benoeming van de Leden van het Beheerscomité van het Brussels Franstalig Instituut voor Ber type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 18/11/1998 numac 1998031481 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 maart 1996 tot benoeming van de Leden van het Beheerscomité van « Bruxelles Formation »

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998021435 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Deelneming aan een "Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling", programma "Duurzaam beheer van de No I. Inleiding De Minist

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998014291 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten Vacante betrekking van directeur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van directeur-generaal is te begeven bij de Algemene Diensten van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Overeenkomstig he(...) 1. de rijksambtenare type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998009938 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Louveigné : 1 ; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpe(...) De kandidaturen voor een type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998014308 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Dienst Infrastructuur (bij het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur(...) Overeenkomstig

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008321 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** eerste geschoolde werklieden voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** (****97032). - Uitslagen 1. ****, ****, ****-****(...) 2. ****, ****, ****-****-****. type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008326 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** voor de **** der Verzekeringen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor **** tot ****(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008357 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** programmeurs (rang 26) voor de **** der **** (****98023). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de (...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008327 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-inspecteurs **** voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen 1. ****, ****, Ham-****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****,(...) (...) type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008325 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** attachés economisten voor de **** der **** (****98020). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend (...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008316 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor de Autonome Haven van **** . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008318 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industriële ingenieurs voor het Centrum voor Landbouweconomie (****97041). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008320 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** (rang 20) voor het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de **** (****98019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008319 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** inspecteur-geneesheer voor Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot pro(...) 1. 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998008324 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen (rang ****1) voor de **** **** voor het **** **** (****98002). - **** ****(...) 1. ****, ****, Puurs. 2. ****, ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998009937 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 november 1998 : - is de heer Geysemans, J., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van - is de heer

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998036004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot aanvulling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse op het grondgebied van de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Grimbergen, Groot-Bijgaarden, Hoeilaart, Kapelle-op Bij

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998012792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van een deskundige van klasse III, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het g Bij type erkenning prom. -- pub. 18/11/1998 numac 1998012716 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaa Bij
^