B.S. Index van de publicaties van 19 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998009863 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 is machtiging verleend aan : Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de ***** om, behoudens tijd

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/10/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998016289 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de volgorde van de evaluatie van de activiteiten gereglementeerd in uitvoering van de wetten van 24 december 1958 en 15 december 1970 type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998016307 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel V van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998014222 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 21/10/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998016303 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de Wetenschappelijke inrichtingen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998036268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende samenstelling van de raden van advies van de Vlaamse Vervoermaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998036244 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de toezending van besluiten van de gemeenteraad betreffende de begrotingen en rekeningen naar de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen

document

type document prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998009943 bron rechterlijke macht RECHTERLIJKE MACHT Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 30 oktober 1998, heeft de heer Renaers, P., verkozen tot kamervoorzitter.

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998053735 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van der Ginst, Louis Van der Ginst, Louis, weduwnaar van Felix, Henriette, geboren te Sch Alvorens te besl

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 18/11/1998 pub. 19/11/1998 numac 1998021454 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit Minister van Staat. - Benoeming type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998021446 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Te begeven betrekking Bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Leuvenesteenweg 13, 3080 Tervuren, is één betrekking De kandi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998009941 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te : - Gent : 1; - Bergen : 1; - toegevoegd rechter : - in de politierechtbank te Brussel : 1; - in de politierechtbanken t De kandidaturen voor een b type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998009942 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Luik : 1; - Seilles : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Jus(...) Voor elke kandidatuur

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998008355 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici (specialisatie : elektriciteit) voor de Regie der **** (****97816). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot (...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998008353 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** ingenieurs voor de (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de stage :(...) type aanwerving prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998008331 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Binnenlandse **** (****97820). - **** ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998008329 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technisch assistenten voor het Bestuur voor het **** van het Ministerie van Middenstand en Landbouw . - Uitslagen 1. ****, ****, ****-****-**** 2. ****(...) 3. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998008322 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van Financiën (rang 10) (**** 97024). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. Fris type aanwerving prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998008328 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der ****, specialisatie : tuinbouw voor de Nationale Plantentuin van **** (****98007). - Uitslagen 1. ****, ****, ****-****(...) 2. ****, ****, ****-****-****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998009940 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 november 1998 : - zijn benoemd tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te : - Gent, Mevr. Vanhorenbeeck, E., substituut-procureur-generaal bij dit hof; - Bergen, de heer Van Aus - is de heer Tri

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998021442 bron arbitragehof Arrest nr. 109/98 van 4 november 1998 Rolnummer 1170 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap van 25 februari 1997, ingesteld door de v.z.w. Vereniging van de inrichtingshoo Het Arbitr type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998021443 bron arbitragehof Arrest nr. 110/98 van 4 november 1998 Rolnummer 1168 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 31,

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998003562 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commis

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 19/11/1998 numac 1998009939 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Luik en van de provincieraad van Namen tot een plaats van raadsheer vakant in het hof van beroep te Luik Kandidaten voorgedragen door het hof van beroep : Eerste De heer Rober
^