B.S. Index van de publicaties van 20 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/11/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998000660 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende herziening van de bijlagen bij het besluit van 9 december 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inrichtingen die activiteiten verrichten waarbij pathogene of genetisch gemodificeerde micro-organismen o type ministerieel besluit prom. 04/11/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998009918 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/10/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998036252 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de griffie van het Vlaams Commissariaat voor de Media

document

type document prom. -- pub. 20/11/1998 numac 1998022703 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Subcommissie ermede belast de normale prijzen vast te stellen van de aan de ziekenfondsen te leveren farmaceutische preparaten en na te gaan of deze worden toegepast. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 5 november 1998, dat in werking tre A. Als type document prom. -- pub. 20/11/1998 numac 1998042011 bron ministerie van financien Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven De prijscourant opgemaakt door de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 3 Voor de

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 20/11/1998 numac 1998021445 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijke Bibliotheek van België, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de ProvinciënKoninklijk Museum voor Midden-Afrika Koni type document van de diensten van de eerste minister prom. 18/11/1998 pub. 20/11/1998 numac 1998021455 bron diensten van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten Euro Overgangsperiode van 1 januari 1999 tot 31 december 2001

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/1998 numac 1998009946 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegd rechter zal de rechtbank van eerste aanleg te Brussel zijn. De kandidaturen Voor elke kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/1998 numac 1998009947 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1998, dat in werking treedt op 22 november 1998, is de heer Bas, R., vrederechter van het kanton Beringen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is Bij koninkli

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/11/1998 numac 1998021451 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 29 september 1998 in zake A. Beeckman tegen D. Van Nuffel, E. Van Nuffel en L. Macken, waarvan de expeditie ter griffie van het Arb « Sche

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 20/11/1998 numac 1998015177 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Vergelijkend wervingsexamen De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren voor het aanleggen van een wachtlijst voor het in dienst nemen van adj(...) Dit examen word
^