B.S. Index van de publicaties van 21 november 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998009869 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 oktober 1998 : Zijn benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heren : Grek, Sergey, gewezen hoofdpredikant te Dour; Janssen, Emiel, gewezen vicaris-generaal te Antwerpen; Te Zij zullen het burgerlijk er type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998011337 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1998 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de besloten vennootschap met beperkte a (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998003560 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Bevorderingen en mutaties Bij koninklijk besluit van 16 juni 1998, worden de heren Tas, Robert J.C. en Pijnaerts, Roger H.E., eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 augustus Bij ministe type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998036226 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 is benoemd tot : Kroonorde Commandeur de heer D'Havé, Willy E.G., erevoorzitter van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Hij zal vanaf 15 november 1997 zijn rang in de Orde (...) type koninklijk besluit prom. 14/10/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998000627 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 houdende regeling van de tegemoetkoming in de loonkosten voor de werknemers van gemeenten behorend tot het Duitse taalgebied, tewerkgesteld in het kader van een doorstromingspro type koninklijk besluit prom. 20/10/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998000713 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 37, § 1, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1983 betreffende de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 16/10/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998000714 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1983 betreffende de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998014284 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 1977 betreffende de wederbelegging van de financiële tegemoetkoming verleend voor het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen en betreffende de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998012899 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Verlengingen van erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 18 september 1998 wordt de erkenning, verleend aan de cursus van niveau I, ingericht door de Katholieke Universiteit L Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998012950 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erkenningen van aanvullende vormingscursussen opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 22 september 1998 wordt de cursus van het overgangsniveau, ingericht door het Hoger Instituut voor de KMO te Hasselt, erkend al(...) Bij mini type ministerieel besluit prom. 18/11/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998003578 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatslening 1995-1998-2001-2004 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet voor de periode van 21 november 1998 tot 20 november 2001 bevestigt type ministerieel besluit prom. 05/10/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998036242 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de schalen die als basis dienen voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen, opgenomen in kinderdagverblijven en in diensten voor opvanggezinnen, houdende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/11/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998027634 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer

decreet

type decreet prom. 01/10/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998003567 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen. - Bericht Aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing. - Bepaling van het bedrag van het voorschot vierde trimester voor de schuldenaars die de bedrijfsvoorheffing per trimester moeten aangeven en beta De toepa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998009951 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton : - Merksem : 1; - Oudenaarde : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 december 1994. De ka Voor elke kandidatu

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998000729 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft één Nederlandstalige of Franstalige bibliothecaris-documentalist aan op contractuele basis.(...) De thans vacante bediening staat open voor zowel mannelijke als vrouwelijke ka

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998009948 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluiten van 8 november 1998 : - is aan de heer Goossens, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Merksem. Het is hem vergund de - is de heer

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 21/11/1998 numac 1998036022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Stortverboden. - Afwijkingen Bij ministerieel besluit van 30 juni 1998 wordt aan n.v. REMO onder een aantal voorwaarden afwijking verleend voor het storten van een aantal afvalstoffen Bij minist

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/10/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België
^