B.S. Index van de publicaties van 24 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998011336 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 19/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998003565 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1998 numac 1998009889 bron ministerie van justitie Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Erkenning van verenigingen tot het verlenen van bijstand aan slachtoffers voor de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Bij koninklijk besluit van - de ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/1998 numac 1998009962 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 10 november 1998 : - is aan de heer Bael, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Gent. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - Het is hem vergund type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998022702 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening, bedoeld in artike

decreet

type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/1998 numac 1998009952 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend sc Voor elke

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/11/1998 numac 1998009953 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 1998 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Dendermonde, Mevr. Dhondt, A.-M., advocaat; - Charleroi, de heer Jonard, - is de heer Van Li

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 20/11/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998021460 bron ministerie van binnenlandse zaken Wijziging aan de Grondwet (2)
^