B.S. Index van de publicaties van 25 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector type wet prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 bron ministerie van justitie Wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998012947 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het koetswerk Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1998, dat in werking treedt op 4 november 1998, wordt de heer Dirk VAN DER EYCKEN, te Vosselaar, als vertegenw Paritair type koninklijk besluit prom. 28/09/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022657 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 06/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998027639 bron diensten van de eerste minister en ministerie van het waalse gewest « Association intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la région de Charleroi » Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 juni 1998 wordt de heer Lucien Sylvain Cariat, met ingang van 8 april 1991, benoemd tot O (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998009958 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 november 1998 is de heer De Schepper, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, bevorderd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 28/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022712 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1981 houdende het plan tot aflossing van de gecumuleerde schuld van de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering, algemeen stelsel en stelsel der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998003566 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022658 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de N type ministerieel besluit prom. 26/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022692 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van centra voor eerstelijnszorg type ministerieel besluit prom. 08/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022650 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1 ° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de type ministerieel besluit prom. 26/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022690 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministeriële besluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998027640 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 oktober 1998 wordt de erkenning van de intercommunale Igretec als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewest met ingang van 6 mei 1998 voor een termijn van drie jaar hernieuwd voor de vol - ruimt type ministerieel besluit prom. 26/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998036267 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998021453 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. Vlaamse Dierenartsenvereniging, met zetel te 1060 Brussel, Fonsnylaan 41, heef Deze zaa

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 07/07/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998021413 bron diensten van de eerste minister, vlaamse gemeenschap, franse gemeenschap en duitstalige gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen. - Fase IV

document

type document prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998027638 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluit van de Secretaris-generaal van 14 oktober 1998 wordt de heer Ludovic Marchal met ingang van 1 oktober 1998 als attaché tot de proeftijd toegelaten. Bij besluit van de Secretaris-generaal van 14 oktober 1998 wordt de heer (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/11/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998053737 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Koeckelbergh, Elisabeth Maria Margaretha Koeckelbergh, Elisabeth Maria Margaretha, geboren Alvorens te

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998009959 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 1998 : - is de heer Bungert, M., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarlen, bovendien benoemd tot plaatsvervangend rechter in de vredegerechten van de kanto - is de hee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998021444 bron arbitragehof Arrest nr. 113/98 van 4 november 1998 Rolnummer 1261 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 24/26,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/09/1997 pub. 25/11/1998 numac 1998033093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vaststelling voor 1997 van de criteria voor de verdeling van het bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de Duitstalige Gemeenschap. - Activiteiten 1996

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 25/11/1998 numac 1998009935 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 292 30 oktober 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2261/98 van de Commissie van 26 oktober 1998 tot wijziging van bijla(...) L 295 4 nove
^