B.S. Index van de publicaties van 28 november 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998041311 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012867 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 tot oprichting van type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012839 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot verlenging van het stelsel van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012835 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de individuele beschermuitrusting type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012836 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de werk- en beschermingskledij voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012798 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012795 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor bedienden uit type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998021456 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van de benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012727 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012742 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1987 tot oprichtin type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998021334 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere graden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technisc type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998021335 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 18/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998009932 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 28/09/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016314 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende wijziging, in verband met de bijdragen verschuldigd door startende zelfstandigen, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houd type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998015178 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1954 houdende organiek reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012744 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016332 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016334 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Nationale Coördinatie- en Controlecel, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel II van de programmawet van type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016327 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIa

document

type document prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998009963 bron ministerie van justitie Vredegerecht van Seneffe. - Overbrenging De lokalen van het vredegerecht van Seneffe zijn overgebracht naar Seneffe, rue Rouge Croix 3, vanaf 30 november 1998.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998016295 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 8 mei 1998 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Kroon Commandeur De

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998009971 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Kapellen : 1; - Wichelen : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justit Voor elke kandidatu type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998009978 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden geric(...) - plaatsvervangend raadsheer

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998008366 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** bestuurders van een zwaar voertuig voor het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, **** **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor(...) 1. ****, S type aanwerving prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998008369 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** verificateurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van Financiën . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998008363 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** verificateurs (****/****) voor de **** van het **** van **** (****98006). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen (...) 1. ****, ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998009972 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 1998, dat in werking treedt op 30 november 1998, is aan de heer Vanistendael, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroe Bij kon

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998021462 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 25 september 1998 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen J. Vander Paelt, waarvan de expeditie ter griffie van het Ar « Is a

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998011350 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand november 1998 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand november 1998 respectievelijk vastgest Iga = 0

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998015184 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 18 november 1998 hebben H.E. de Heer Mario Fernandez Silva, de Heer Isikeli Uluinairai Mataitoga, de Heer Jacques Obia en de Heer Roberto Arenas Bonilla de eer gehad aan de Koning, in officiële audientie, de Begelei

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998009969 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Luik en van de provincieraad van Luik tot twee plaatsen van ondervoorzitter vakant in de rechtbank van eerste aanleg te Luik Eerste plaats : Kandidaten voorgedrag Eerste kandi

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/11/1998 numac 1998040311 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 1998 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand npvember 1998, 102,70 punten bedraagt, tegenover 102,72 punten in oktober Het gezo
^