B.S. Index van de publicaties van 1 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998011351 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Opschorting van inschrijvingen Bij ministerieel besluit van 20 november 1998, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, worden de inschrijvingen Dit beslui

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998012929 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bont en kleinvel type koninklijk besluit prom. 13/09/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998011324 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 20/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998009956 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998016310 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 29/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998000735 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 16/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998022697 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, derde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de termijn waarbinnen en wijze waarop het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu de minima type koninklijk besluit prom. 29/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998007243 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1969 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten in geval van overlijden van sommige militairen type koninklijk besluit prom. 16/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998022695 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998000413 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998000414 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998012966 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 13 november 1998, is aan de heer Sanglier, André, die de leeftijdgrens zal bereiken op 8 december 1998, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als wer Bij ko type koninklijk besluit prom. 27/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003608 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, tweede lid van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003604 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het buiten omloop stellen van de in Ecu uitgedrukte muntstukken type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003599 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003605 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 betreffende het schrappen van de frankgedeelten in de algemene comptabiliteit van de Staat type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003603 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de euro en inzake diverse aanverwante bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003600 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1996 tot vaststelling van het reglement van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003597 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003598 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1994 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003595 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003596 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003594 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003606 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 8, 23, 24, 41, 42, 44 en 50 inzake belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten type koninklijk besluit prom. 26/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003602 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de referentierentevoeten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998007240 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 27/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003607 bron ministerie van financien Ministerieel besluit inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 27/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998003601 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Marktreglement van de Beurs van Brussel type ministerieel besluit prom. 05/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998011323 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 13 september 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 30/10/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998016309 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften betreffende de biologische productie in de dierlijke sector type ministerieel besluit prom. 23/11/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998009957 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement betreffende de organisatie van de vergelijkende examens en examens voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de

protocol

type protocol prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998015154 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afscha

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998021450 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij tussen 31 juli en 13 november 1998 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ing - de Mi

erratum

type erratum prom. 14/07/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998036284 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het Onderwijs IX. - Erratum

arrest

type arrest prom. 25/09/1998 pub. 01/12/1998 numac 1998015160 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Besluit van de Secretaris-general betreffende de samenstelling van de Stagecommissie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998000740 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 29 oktober 1998 is de heer Juliens, Oscar, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Zemst . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998012967 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 november 1998, is de heer Joly, Maurice benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van de heer Jorissen, H (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998016326 bron ministerie van middenstand en landbouw Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer Inspectie-generaal Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem Vacante betrekking van adviseur-generaal. - Oproep tot kandidaten Een vacante betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij(...) Deze betrekking type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998009979 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden g (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998009980 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief to(...) (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998008370 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** vertalers-revisoren (****-****-****) voor de ministeries en voor de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****98002). - **** ****(...) 1. ****, type aanwerving prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998008367 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** werklieden voor het **** Agentschap voor Netheid, **** **** . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proef(...) 1. ****, S type aanwerving prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998009975 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Personeel van de parketten. - Vergelijkend wervingsexamens voor de graden van bemiddelingsassistent en van maatschappelijk assistent Gedurende het eerste kwartaal van 1999 zal de Minister van Justitie de eerste proef inricht A. Alge type aanwerving prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998008368 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen (rang ****1) voor de **** **** (****98017). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. Van der ****, ****, ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998009973 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Examen met het oog op de afgifte van het getuigschrift van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris I. De Minister van Justitie zal in september of oktober 1999, te Brussel, de eerste proef van het examen inrichten, met II. Mogen aan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998009974 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Inrichting van cursussen met het oog op de voorbereiding tot het examen van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris Cursussen zullen worden georganiseerd over de materies die in het programma van het examen van kandidaa Deze zullen type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998009984 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 1998 is de heer Pochez, S., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton La Louvière, ambtshalve op pensioen gesteld met ingang van 1 december 1998. Betrokkene mag zijn aanspraak o (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998021452 bron arbitragehof Arrest nr. 100/98 van 30 september 1998 Rolnummer 1144 In zake : de prejudiciële vragen over de gecoördineerde wetten van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime van alcohol, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Hoei. Het Arbitrag samengestel type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998021469 bron arbitragehof Arrest nr. 106/98 van 21 oktober 1998 Rolnummer 1165 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4 en 10, eerste lid, van de wet van 20 mei 1994 houdende statuut van de militairen korte termijn, gesteld door de Raad van State. type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998021468 bron arbitragehof Arrest nr. 104/98 van 21 oktober 1998 Rolnummer 1155 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 322 en 323 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Arbitragehof, samengesteld uit wijst na beraad type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998021464 bron arbitragehof Arrest nr. 101/98 van 21 oktober 1998 Rolnummer 1122 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 46, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998021465 bron arbitragehof Arrest nr. 103/98 van 21 oktober 1998 Rolnummer 1148 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2, 1°, e), en 23, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde en artikel 71 van de org Het Ar

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998036304 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest VLAREA Gebruikscertificaat secundaire grondstof Een gebruikscertificaat wordt verleend aan Hot Cuisine NV gelegen te 9000 Gent, Akkerhage 3, om behandeld slib te gebruiken in of al Een gebruiksce

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998003574 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 74e aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het konin Voor de raa

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998009961 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 305 16 november 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 98/73/EG van de Commissie van 18 september 1998 tot vierentwintigste aanpassi L 306 16 novem

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998015185 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Toetreding door de Republiek Azerbajdzjan type toetreding prom. -- pub. 01/12/1998 numac 1998015187 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950 Toetreding door de Republiek Nicaragua
^