B.S. Index van de publicaties van 4 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998003579 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, en bestemd tot dekking van de uitgaven in verband met de « informatiema type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998009996 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 24 november 1998 is de heer Stiers, R., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Bressoux . (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998000727 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 27 oktober 1998, genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998000668 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepenen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1998 genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998000666 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 oktober 1998 wordt het ontslag aangeboden door de heer André Levacq uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Lobbes, provincie Henegouwen, arrondissement Thuin, aanvaard. Bij ko (...) type koninklijk besluit prom. 12/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998003525 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 13/09/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022634 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022729 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 17/07/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998016185 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden en ter goedkeuring van interprofessionele akkoorden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/09/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998036328 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende het toestaan van afwijkingen voor bepaalde cultuurgronden in toepassing van artikel 17, § 7, 1° van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoff

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998027651 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 5 november 1998 wordt ten gunste van de v.z.w. "COBECOM" afgeweken van de voorwaarde bedoeld in artikel 3,

decreet

type decreet prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998020057 bron wetgevende kamers - senaat BELGISCHE SENAAT Eedaflegging van een vast lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten Overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed heeft de heer Jean-Louis Prignon, onderzoeksrechter te Lu Hij zal he type decreet prom. 29/10/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998027652 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 17/07/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 17/07/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

erratum

type erratum prom. 05/05/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998036315 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1992 betreffende de erkenning en subsidiëring van de Nederlandstalige culturele centra. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998015179 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Benoemingen en bevorderingen Hoofdbestuur Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998 werd benoemd : Commandeur in de Leopoldsorde Mevr. Raymonde Foucart, directeur-generaal. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen Bij koninklijk beslu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998000596 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23september 1998 wordt Mevr. Francine Abeels benoemd tot burgemeester van de gemeente Fexhe-le-Haut-Clocher, provincie Luik, arrondissement Borgworm, ter vervanging van de heer François Thoma Bij ko

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998021471 bron arbitragehof Vacante betrekkingen Twee betrekkingen van referendaris zijn thans vacant, één voor een Nederlandstalige en één voor een Franstalige. Enkel de kandidaten die tot de wervingsreserve behoren komen in aanmerking om te worden aangeworven. type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998009998 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 11. Met toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zal één van deze rechters gelijktijdig benoemd worden in de rechtbank van eers Deze plaa type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998009997 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Geluwe : 1; - Heule (Kortrijk) : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Mi(...) Voor elke kandidatuur type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekkingen Drie betrekkingen van assistent zijn te begeven bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux. Deze betrekkingen zullen worden toegekend aan kandidaten die De kandid

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998003618 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 494 van 20 november 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998003619 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 482 van 18 november 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998003620 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 501 van 25 november 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998003617 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 510 van 20 november 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998003582 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 240 van 13 november 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 04/12/1998 numac 1998011338 bron ministerie van economische zaken Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriele besluiten van 4 november 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in ge PR/001-
^