B.S. Index van de publicaties van 5 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012814 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 1997gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststo type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012794 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de organisatie van de waarborg en de faciliteiten van vereffen type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012815 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toeke type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012848 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwaters type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012842 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juin 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 jaar in 1997 en 56 jaar in 1998 aan de arbe type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012796 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 55 en 56 jaar in de suikernijverheid en haar b type koninklijk besluit prom. 06/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012844 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012855 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012806 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen in de suikernijverheid en haar bijprodukten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998007183 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Gewapende weerstand Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 1938 van 10 augustus 1998 : Worden bevorderd tot Officier in de Orde van **** ****, de oud-militair en de gelijkgestelde, **** **** De type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998012824 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar in 1997 en 56 jaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998022603 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundigedienst. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998, worden erkend als geneesheren-specialisten voor het nederlandstalige regime bij de Gerechtelijk- Geneeskundige Dienst, Dokter Beckers, Jean-Pierre Hun mandaat, g type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 30 juli 1998, worden aangewezen als geneesheren-experten voor het nederlandstalige regime bij de Gerechtelijk- Geneeskundige Dienst, dokter Steyaert, Piet en dokter Hun mand

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998036243 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 1998 betreffende de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998036276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1998 houdende regeling van de voorwaarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998036337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de loopbaanonderbreking in sommige Vlaamse openbare instellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/11/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998027653 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société régionale wallonne du Logement » ertoe gemachtigd wordt een lening van maximum 5 525 miljoen frank onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan voor de financiering van haar investeringsprogram

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998000748 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming van de Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Bij koninklijk besluit van 9 november 1998 wordt de heer Claude Lambert benoemd tot Regeringscommissaris bij de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998021470 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 november 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 1998 wordt de heer Beka, Eric Het beroep van nietigverk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998000752 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissarissen. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 november 1998 is de heer Delhaye, Rudy, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Boussu . Bij koninklijk besluit d.d. 17 november 1998 is de he(...) Bij koninklijk besluit d.d. 17 n

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 08/11/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998021480 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere graden van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technisc

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998000745 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een Nederlandstalige of Franstalige ingenieur, Nederlandstalige of Franstalige informati(...) De thans vacante bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998021473 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 20 oktober 1998 in zake D. Nassel tegen het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, waarvan de expeditie ter « Sche

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998000578 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collectes. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle Bij koni

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/10/1998 pub. 05/12/1998 numac 1998022735 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/12/1998 numac 1998022630 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning als één tariferingsdienst Bij ministerieel besluit van 30 september 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking worden bij toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 1 (...)
^