B.S. Index van de publicaties van 24 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003637 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022812 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022807 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1999, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992, tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022819 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproeps type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 135 en 140 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022776 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van het College van leidend ambtenaren met het oog op de harmonieuze ontbinding van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 04/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022779 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 138 en 140 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 09/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998011368 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014336 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radio-actieve stoffen type koninklijk besluit prom. 12/11/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014323 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 13/11/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012866 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 15 september 1998 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 1999, 15 augustus 1999 en 25 december 1999 type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012852 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012823 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de tewerkstelling en de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 28/09/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012751 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012826 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012851 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkste type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014334 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998000793 bron ministerie van binnenlandse zaken Eindejaarstoelage 1998 Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979, houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van Voor wat de i type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003615 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 april 1997 betreffende de vergoeding aan de marktautoriteit van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003633 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijziging in euro van de Schatkistbons uitgedrukt in Belgische frank type koninklijk besluit prom. 12/10/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998012831 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998010087 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 oktober 1998 is de heer Buren, R., eerste substituut-procureur des Konings, in vast verband, bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998009968 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden de type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003623 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998013047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 december 1998 is aan de heer Paul Mauquoy, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 11 mei 1999, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij (... type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022837 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot uitvoering van artikel 213, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022809 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022835 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 1999, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022836 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende vastlegging, voor het jaar 1998, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verp type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 14/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022811 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003655 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit nr. 50 van 29 december 1992 tot regeling van de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998010054 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het programma en de nadere regels van de proeven van het vergelijkend examen voor bevordering tot de graad van commissaris bij de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003634 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de wijziging in euro van de Schatkistbons uitgedrukt in de munteenheid van een andere deelnemende Lid-Staat type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003624 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties en van het ministerieel besluit van 6 juli 1998 betreffende de uitgifte van Schatkistbons type ministerieel besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998011366 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro type ministerieel besluit prom. 11/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998011367 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de artikelen 3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro de minnelijke schikking bedoeld in artikel 61 voor te stellen type ministerieel besluit prom. 17/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003642 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998036405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van subsidiabele vrijwilligersactiviteiten

document

type document prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998010053 bron ministerie van justitie Gerechtskosten in strafzaken Tarief 1999 Levering van de venules voor het nemen van bloed ter vaststelling van de dronkenschap De levering van venules werd voor het jaar 1999 toevertrouwd aan de firma European Laboratory Suppl(...) (...) type document prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998010033 bron ministerie van justitie Gerechtskosten in strafzaken Indexatie. - Tarief 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld TABEL DER REISVERGOEDINGEN BEPAALD IN HET ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN Voor de raadpleging van de tabel, zi

arrest

type arrest prom. 01/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen bedoeld in het besluit tot vaststelling van de organisatie en de opvangcapaciteit van de overheidsinstelling voor jeugdbescherming van Kasteelbrakel type arrest prom. 23/11/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot vaststelling van de organisatie en de opvangcapaciteit van de overheidsinstelling voor jeugdbescherming van Kasteelbrakel

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998053697 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Noel, Joséphine Noel, Joséphine Adélaïde, ongehuwd, geboren te Namen op 30 augustus 1898, w Alvorens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998013046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Gent, ter vervanging van de heer Paul Mauquoy, vanaf 11 mei 1999

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998010088 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 september 1998, dat in werking treedt op 31 december 1998, is de heer Buren, R., eerste substituut-procureur des Konings, in vast verband, bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op zijn Hij ka

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998021484 bron arbitragehof Arrest nr. 121/98 van 3 december 1998 Rolnummer 1151 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 17, eerste lid, van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 januari 1997 tot bevord Het Arbitr

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998030278 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 30 november 1998, wordt de overdrac Ingevolge d

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998003678 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand januari 1999 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand januari 1999 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve : Na 19 uur : Iedere woen type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998003679 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand januari 1999 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand januari 1999 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 2, 9, 16, 23 en 30 januari R.T.B.F. Studio 02

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 24/12/1998 numac 1998010091 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Gent en van de provincieraad van West-Vlaanderen tot twee plaatsen van raadsheer vacant in het hof van beroep te Gent Eerste plaats : Kandidaten voorgedragen, in Eerste kandid
^