B.S. Index van de publicaties van 7 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998015137 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met : 1. Overeenkomst tot wijziging van de Vierde A.C.S.-E.G.-Overeenkomst van Lomé van 15 december 1989, Slotakte en Protocol bij de Vierde A.C.S.-E.G.-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oos

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998000743 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 4 december 1998 wordt aan de heer Karel Dierickx de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Gavere, provincie Oost-Vlaanderen, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998000789 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 4 december 1998, genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998000737 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 november 1998 wordt het ontslag, aangeboden door Mevr. Jeannine Leduc uit het ambt van burgemeester van de gemeente Wellen, provincie Limburg, arrondissement Tongeren, aanvaard. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998016368 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 november 1998 wordt aan de heer Dirk Reheul, met ingang van 1 oktober 1998, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functies van werkleider geaggregeerde bij het Centrum voor(...) (...) type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998014346 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998016367 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 13 september 1998 wordt, met ingang van 1 juli 1999, op eigen verzoek, eervol ontslag uit haar functies van adjunct-adviseur verleend aan Mevr. Van de Steene, Régine R.A., die aanspraak heeft Bij het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998036411 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap subsidies aan organisaties kan toekennen, met het oog op het ontwikkelen, begeleiden type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998036410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de adviserende beroepscommissie voor culturele aangelegenheden

decreet

type decreet prom. 17/12/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998027718 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofve

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/09/1997 pub. 07/01/1999 numac 1998000652 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 38bis inzake de inhoud van de lichamelijke bekwaamheids- en selectieproef voor de aanwerving van politieagenten en veldwachters. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 01/10/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998031523 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief nr. 13 betreffende de toepassing van artikel 31 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw en de verklarende woordenlijst van het ontwerp van GBP

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998000770 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 november 1998 is de heer Truyens, Patrick, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Tremelo . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 november 1998 wordt de heer Francis Bosmans benoemd tot burgemeester van de gemeente Wellen, provincie Limburg, arrondissement Tongeren, ter vervanging van Mevr. Jeannine Leduc, ontslagneme (...

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998008434 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** medewerkers voor de diensten van de **** regering (Ministerie van de **** **** en de **** wetenschappelijke instellingen) en sommige ****(...) Rangschik

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998000671 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 november 1998, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verl (...)

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/01/1999 numac 1998013048 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 16 december 1998 is de B.V.B.A. Thomas, Werner, Legen Heirweg 30, te 9890 Gavere, erkend geworden voo(...) Bij ministerieel besluit van 16 dece
^