B.S. Index van de publicaties van 14 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/01/1999 numac 1998010021 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 20 oktober 1998, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** **** type wet prom. -- pub. 14/01/1999 numac 1998003676 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, laatst gewijzigd door deze van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de h Stad Waver -

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998002138 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de ministeries type koninklijk besluit prom. 02/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022864 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de waarde X voor het jaar 1992, in uitvoering van artikel 61 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot reglementering van sommige psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1998022850 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1998022851 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998010100 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998014348 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de vergunning om het MOB2-mobilofoonnet aan te leggen en te exploiteren type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1999021002 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en artikel 11 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van de administratiekosten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1999027015 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van een lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 » type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998036429 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren type ministerieel besluit prom. 05/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer type ministerieel besluit prom. 26/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012958 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vallen type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998010101 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de werving van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

document

type document prom. -- pub. 14/01/1999 numac 1998021292 bron raad van state V A D E M E C U M betreffende de toepassing van de nieuwe procedureregels VOORAFGAANDE OPMERKING Wanneer in dit vademecum bepaald wordt dat de griffie een partij verzoekt binnen een termijn van 15 dagen een welbepaalde handeling te stellen I. AKTEN VAN type document prom. -- pub. 14/01/1999 numac 1999011003 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 1998 De parameters N c et N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor e N c = 0,9022 NE = 1, 2251

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 30/10/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998021521 bron diensten van de eerste minister Wet betreffende de euro. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/01/1999 numac 1999009007 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Commissariaat-generaal Vacante betrekkingen. - Oproep tot de kandidaten Er wordt de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten ter kennis gebracht dat : 1° de betrekking van commissaris-generaal De commissaris-

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/01/1999 numac 1999009024 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 september 1998, in werking tredend op 21 januari 1999, is de heer Schyns, R., hoofdgriffier van de vredegerechten van de kantons Limbourg en Aubel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij koninkl

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 14/01/1999 numac 1999011002 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand januari 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 1999 respectievelijk vastgeste Iga = 0,

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 14/01/1999 numac 1998011417 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^