B.S. Index van de publicaties van 4 februari 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 januari 1999, wordt met ingang van 1 september 1999, aan de heer Rimbeau, Roger, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van administrat De heer Rim type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1998007292 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2095 van 9 december 1998, houdt, de heer Omer Termote, op, vanaf 1 januari 1999, wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, deel uit te maken van Hij is ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1998015195 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 december 1998 en met ingang van 1 augustus 1997 wordt de heer Jean Gautier, adviseur, bevorderd tot adviseur-generaal in het Franse taalkader. Bij koninklijk besluit van Bij koninklij type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999000017 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 15 december 1998, genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999012044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep, Franstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het konink type koninklijk besluit prom. 07/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1998016344 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999016020 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 november 1998 wordt, met ingang van 1 juni 1999, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur-hoofd van dienst verleend aan de heer Jacques Van De Vyver, die aanspraak heeft Bij hetz type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep, Nederlandstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het k type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1998000803 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 december 1998 wordt het ontslag, aangeboden door de heer Erik Gheeraert, uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Jabbeke, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Brugge, aanvaard. Bij koni type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999012048 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten type koninklijk besluit prom. 10/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999011012 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd door het ko type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999000029 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1998 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de Administratie Bu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1998027051 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 21 december 1998 wordt de heer Pierre Wilmet erkend als natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de toekenning van toelagen voor de act Deze erkenn type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999014001 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Luchtvaart Examens over de algemene kennis voor het jaar 1999 met het oog op het verkrijgen van vergunningen en bevoegdverklaringen Ref : ministerieel besluit van 23 juni 1969, artikel 47; ministerieel besluit van 21 juni 1 De examens met

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een gezins- en welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzij type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999035109 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de werking van de adviescommissie inzake de financiering van projecten en instituten kunst type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999035120 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.21

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999027056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar de « Société wallonne du Logement « type besluit van de waalse regering prom. 10/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999027053 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering inzake een bijzondere steun aan de varkenssector Garantie van het Waalse Gewest op een bijzonder krediet voor bedrijfskapitaal

decreet

type decreet prom. 17/06/1998 pub. 04/02/1999 numac 1998033113 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999031062 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek Ontwerp van gemeentelijk ontwikkelingsplan Het basisdossier van het gemeentelijk ontwikkelingsplan wordt in onderzoek gesteld van 8 februari tot en met 9 maart 1999. Het plan ligt ter inzage van het publiek Bezwaren en opm

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Algemene directie voor hulverlening aan de jeugd Private vormingsinstellingen. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 augustus 1998 wordt de dienst « Synergie », gelegen Bondgenotenstraat 307, te 1190 Bruss Bij besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 20 mei 1997 houdende vaststelling van de subsidiëringswijze van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel I ingericht door type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1998029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Aankoop van gebouw Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 1998 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd een gebouw met (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1998000804 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 1998 wordt de heer Roland Verleye, benoemd tot burgemeester van de gemeente Jabbeke, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Brugge, ter vervanging van de heer Erik Gheeraert, o (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999053761 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Bontemps, Léa Joséphine Bontemps, Léa Joséphine, weduwe van De Smet, Josephus Evaristus, ge Alvorens

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999021026 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Burgerlijke eretekens. - Erratum In de tekst van het uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1999, blz. 1576, leze men : « Mevr. Geh (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999009133 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999022022 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vacante betrekking De betrekking van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering werd vacant verklaard per 1 september 1999. Functiebeschrijving :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999009132 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 januari 1999 is de heer Geysen, J., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot arbeidsauditeur bij deze rechtbank. Bij koninklijk besluit van 22 januari 1999 is de heer De Rijc (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/02/1999 numac 1999007287 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2083 van 7 december 1998 wordt de heer Yvan-G. Baudoin, ingenieur, op 1 juli 1998 tot gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd. Bij koninklijk besluit nr. 2092 Bij koninklijk

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/11/1998 pub. 04/02/1999 numac 1998022821 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^