B.S. Index van de publicaties van 11 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 december 1998 wordt de heer Nguyen Van Huynh, Louis, werkleider , met ingang van 1 juli 1998, in het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van werkleider geaggrege(...) (...) type wet prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999009074 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 27 november 1998 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot bekrachtiging en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1998007280 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Opnemingen van hulpofficieren in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2062 van 26 november 1998 : Luchtmacht Worden de hulpofficieren van wie de namen volgen, op 14 oktober 1998 met hun graad op Voor verdere type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1998007278 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Opnemingen van hulpofficieren in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2060 van 26 november 1998 : Luchtmacht Korps van het varend personeel Wordt hulpkapitein vlieger P. Lhoest ingevolge het Voor verdere bev type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1998007293 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant Bij koninklijk besluit nr. 2099 van 9 december 1998 : Wordt de leerling van de 151e promotie « polytechnisch » aan de Koninklijke Militaire School, Derweduwe, E., op 26 septembe De leer type koninklijk besluit prom. 30/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022858 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor Antropogenetica type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1998007274 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2052 van 26 november 1998 wordt kapitein-commandant beroepsofficier L. Delor, van het korps van de logistiek, ten tijdelijke titel voor de duur van twee jaar op anciënniteitspensioen (... type koninklijk besluit prom. 16/10/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022854 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1998007276 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Aanstelling in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2059 van 26 november 1998 wordt aangestelde eerste meester-chef kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere wervi (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999009161 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 3 februari 1999 : - is aan de heer Begasse de Dhaem, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Rocourt . Het is hem vergund de titel van zijn ambt eersha(...) - is heer Meuni type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1998007288 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2084 van 7 december 1998 worden de aangestelde adjudanten-leerling-geneesheren gesproten uit de 77e promotie van de Ko (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999000075 bron ministerie van binnenlandse zaken Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 januari 1999 wordt de heer Luc Christiaens, geboren op 18 augustus 1965, voor een periode van vijf jaar aangesteld tot bijzitter bij de Vaste Beroepscommissi Overeenkoms

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999014017 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van een vertegenwoordiger van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 18/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999035151 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge type ministerieel besluit prom. 09/02/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999016043 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijkomende tijdelijke maatregelen met betrekking tot de verhandeling van peren type ministerieel besluit prom. 14/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999022026 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 15 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 14/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 december 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999035103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999027076 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de afgevaardigd ambtenaar en diens plaatsvervanger krachtens het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wal type besluit van de waalse regering prom. 28/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999027077 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die moeten toezien op de inachtneming van de regels bepaald bij het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting va type besluit van de waalse regering prom. 28/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999027078 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 1998 tot toekenning van toelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de inschakeling van bestaansminimumtrekkers in het arb

decreet

type decreet prom. 04/01/1999 pub. 11/02/1999 numac 1999029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector en omzetting van de richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en de richtlijn 95/47/EG van 24 oktober 1995

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1998007289 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming tot kapitein-commandant in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2086 van 7 december 1998 heeft volgende benoeming plaats in het kader van de beroepsofficieren op 26 september 1998, Medisch

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999021001 bron diensten van de eerste minister Kanselarij van de Eerste Minister. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 23 november 1998, dat in werking treedt op 1 juli 1999, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer van Overbeke, Jean, directeur-generaal van de Kans Het is

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999000043 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 10 november 1998 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonde Eerste type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999009162 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen : 1; - rechter in de rechtbank van koophandel te Charleroi : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank eerste aanleg te Luik : 2 De kandidature

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008027 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige eerste geschoolde werklieden (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Ag(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008029 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige zeevaartinspecteurs (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige zeevaartinspecteurs (DEK) (m/v) voor het Ministerie van Verkeer en Infrastruktuur - Bestuur van de M(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008032 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige geschoolde werklieden (m/v), (rang 30) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige geschoolde werklieden (specialiteit: elektriciteit) voor het Koninklijk Ins(...) Functiebeschrijving : zie het ex type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008030 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van een Nederlandstalig technisch assistent (functie : tuinier) (rang D1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige technische assisten(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008026 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technisch assistenten (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technische assistenten (m/v) voor het Bestuur Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige sec(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008028 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technisch assistenten (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technisch assistenten (m/v) voor het Ministerie van Middenstand en Landbouw, voor het Bestuur voor(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008031 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gespecialiseerde technici der vorsing (rang 26) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige gespecialiseerde technici der vorsing (m/v) voor de Nationale Plantentuin te Meise (Minister(...) Eén be type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008034 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige sociaal arbeidsinspecteurs en/of adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige sociaal arbeidsinspecteurs en/of adjunct(...) Functiebeschrijving : zie het type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008033 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige sociaal arbeidsinspecteurs (rang 10) (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige sociaal arbeidsinspecteurs (medische dienst) voor de buitendiensten van het(...) Functiebeschrijving type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008036 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (beheer) (m/v) voor de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinr(...) Functiebes type aanwerving prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999008035 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10} Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) voor de Dienst Individuele Gevallen en voor de Commissies voor Voorwaardelijke(...) Functie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999009160 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 februari 1999 : - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg : - te Hoei : - Mevr. Ligot, G., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik Zij wordt gelijkt

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 11/02/1999 numac 1999011014 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter kritiek(...) De opmerki
^