B.S. Index van de publicaties van 17 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999009153 bron ministerie van justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 1999 Het Ministerie De aanvr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/11/1998 pub. 17/02/1999 numac 1999021042 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de bevoegdheid van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 17/02/1999 numac 1999003039 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1994 betreffende de centralisatie van kredietrisicogegevens met betrekking tot de deelname van de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/10/1998 pub. 17/02/1999 numac 1999000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999009184 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 februari 1999 wordt de heer Van Molle, Patrick, vertaler-revisor, met ingang van 1 augustus 1998, bevorderd door verhoging in graad in het Franse taalkader tot de graad van vertaler-direc (...) type koninklijk besluit prom. 18/01/1999 pub. 17/02/1999 numac 1999022115 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1998014343 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 werden navermelde onderscheidingen verleend: Leopoldsorde Officier (bevordering) De heren : DE MEIRLEIR Tonny, Theophiel, Helena, e(...) VAN DE SANDE Joseph, Louis, Gérard, adviseur, Ridder

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/1998 pub. 17/02/1999 numac 1999035137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de eerste en tweede schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10, provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/11/1998 pub. 17/02/1999 numac 1999035119 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere

protocol

type protocol prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999009165 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 28 2 februari 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 1999/6 * Besluit van de Raad

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999016012 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van zelfstandigen Aantal vacante plaatsen van raadsheer of rechter in sociale zaken, als zelfstandige : Arbeidshoven Bergen . . . . . 5 Luik . . . . . 3 Arbeidsrechtbanken Antwer Bergen . . . . . 5 B

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999009166 bron ministerie van justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 1999 is de heer A. Marchandisse, onderzoeksleider van het « Fonds national de la Recherche scientifique » en le (.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999009182 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen : 1. De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechter zal de arbeidsrechtbanken te Charleroi, Bergen en Doornik zijn; - ond - rechter in d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999009183 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 1999 is de heer Appart, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor ee (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999016039 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 6 januari 1999 werden de volgende adjunct-adviseurs 10B bevorderd door verhoging in weddeschaal tot weddeschaal 10C, op de datum en in het taalkader zoals respectievelijk ver Voor de

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999000008 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigeringen Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999000038 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen **** ministerieel **** **** type vergunning prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999000074 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging en vernieuwing Bij minis **** **** type vergunning prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999000069 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** mi type vergunning prom. -- pub. 17/02/1999 numac 1999000025 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 10 de De hee
^