B.S. Index van de publicaties van 23 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/01/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999016038 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffe type wet prom. 13/01/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999011023 bron ministerie van economische zaken Wet tot aanvulling van artikel 52, § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999009213 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 december 1998 is de heer Lecomte, J., vrederechter van het kanton Fosses-la-Ville, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijke besluiten van 10 februari 1999 : - is de heer Hij zal het burger type koninklijk besluit prom. 02/02/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999009106 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven type koninklijk besluit prom. 04/02/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999022116 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999012012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999009200 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999009215 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Bij koninklijk besluit van 10 februari 1999 wordt, met ingang van 5 januari 1999, ambtshalve een einde gesteld aan de functies van de heer Van Loon, R., hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de re Het is

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999003075 bron ministerie van financien Directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Brussel Benoeming Bij ministerieel besluit van 5 februari 1999, dat in werking treedt de dag waarop het in Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Vincent Van Dessel benoemd t (...) type ministerieel besluit prom. 09/02/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999002020 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 april 1995 houdende samenstelling van de Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 09/02/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999002019 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 februari 1996 tot aanwijzing van de leden van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité 400 van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 01/02/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999011054 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de kinderparka's van het merk "Principles for Kids", type Active Sportswear PFK 028 801321/1193

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1998031574 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 1998 tot instelling van een eenmalige premie voor oprichting of verwerving van een woning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/1998 pub. 23/02/1999 numac 1998031575 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 1, 4° van het besluit van 16 maart 1995 tot uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/11/1998 pub. 23/02/1999 numac 1998031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht voor het kerkhof van Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/1998 pub. 23/02/1999 numac 1998031551 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 3 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften bij de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035218 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het kiesreglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de Hogere Zeevaartschool en hun opvolgers en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 60, § 1 van het decreet van 9 juni 199 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035165 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor de realisatie van de wachtlijstwerking inzake opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999021055 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 25 januari 1999 in zake J.-P. Laurent tegen het Gemeenschapschappelijk Motorwaarborgfonds, en in aanwezigheid van de n.v. A.G., waa « Roe type bericht prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999003614 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van Deze overdr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/1998 pub. 23/02/1999 numac 1998029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de bevoegdheden bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999021046 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Te begeven betrekking Bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, Ringlaan 3, 1180 Brussel, is één betrekkin De kandida type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999021047 bron diensten van de eerste minister Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven betrekking Bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel, is één betrekking van wetenschappelijk personeelslid te begeven, toegankelijk voor kandida De kand type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999021024 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Konin Algeme

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999009217 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - opsteller bij het - arbeider bij h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999009214 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 1998, dat in werking treedt op 28 februari 1999, is de heer Pepin, C., rechter in de politierechtbank te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninkli

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999003615 bron ministerie van economische zaken Mededeling van een fusie tussen twee verzekeringsondernemingen in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België De onderneming naar Luxemburgs recht Almalife Luxembourg S.A., waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd bo Deze fu

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999003084 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand maart 1999 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand 1999 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 6, 13, 20 en 27 maart 1999. R.T.B Studio 02 August Reyer type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999003085 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand maart 1999 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand maart 1999 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uur : Iedere zaterdag. Ten zetel

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 23/02/1999 numac 1999000114 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant bij de rijkswacht Bovyn, S., werd, op datum van 28 december 1998, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Manage. Adjudant bij de rijkswacht Saussez, A., werd, op datum van 28 december 1998, Adjudant bi
^