B.S. Index van de publicaties van 4 maart 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/02/1998 pub. 04/03/1999 numac 1999003094 bron ministerie van financien Wet houdende veertiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997, Departement 52, Ministerie van Financiën, voor de financiering van de Europese Unie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 04/03/1999 numac 1998021501 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van monumenten en landschappen, van de Staat naar het Waalse Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 04/03/1999 numac 1999014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999

decreet

type decreet prom. 22/12/1997 pub. 04/03/1999 numac 1998029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 25/02/1999 pub. 04/03/1999 numac 1999027138 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht « Agence pour les investisseurs étrangers en Wallonie - Office for foreign investors in Wallonia » , « O.F.I. » afgekort (1) type decreet prom. 25/02/1999 pub. 04/03/1999 numac 1999027136 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de euro type decreet prom. 25/02/1999 pub. 04/03/1999 numac 1999027137 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de tweede en de derde overeenkomst betreffende de « Place Saint-Lambert » te Luik en de directe omgeving ervan

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999021081 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 februari 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 februari 19 Die zaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het gesubsidieerd officieel net van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 22 april 1969 betreffende de bekwaamheidsbewijzen vereist van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/1998 pub. 04/03/1999 numac 1999029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie belast met het vaststellen van de overeenstemming van het diploma en van de graad van industrieel ingenieur uitgereikt door het hoger onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het schoolbezoek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 25 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs en wijziging van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1999 pub. 04/03/1999 numac 1999029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de reglementering aangaande de uitbetaling van werkingstoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/11/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan het gesubsidieerde vrije net van het secundair onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031587 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, en met de Slotakte, opg type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031588 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, en de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031582 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, opgemaakt te Straatsburg op 5 mei 1998 type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031580 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1998 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031584 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031586 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, met de Bijlagen I, type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031589 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031585 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : De Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, e type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031583 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, met de Bijlage en met de Gezamenlijke Verklaringen, opgemaakt te Luxemb type beschikking prom. 10/12/1998 pub. 04/03/1999 numac 1998031581 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest ter invoering van een systeem voor collectieve klachten, opgemaakt te Straatsburg op 9 november 1995

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1998003666 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 oktober 1998 wordt de heer Schoonheere, Honoré S.A.A., meetkundige-schatter van onroerende goederen, directeur bij een fiscaal bestuur, bij de Administratie van het Kada Bij ko

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999003090 bron ministerie van financien Vacante betrekking van directeur-generaal bij de Administratie der thesaurie van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van directeur-generaal bij de Administratie der thesaurie bij het Ministerie van Fin(...) Kunnen beno

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999004327 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Mededeling van een overdracht van verzekeringsportefeuilles onderschreven in vrije dienstverrichting tussen twee ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999000037 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2,

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999009192 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 34 9 februari 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 283/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25januari 1999 tot vast Verordening (EG)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999000056 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding leidinggevend personeel, de basisopleiding voor het uitvoerend personeel van bewakingsondernemingen, de basisopleiding voor het uitvoerend personeel van interne bewakingsdiens Bij type erkenning prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999000055 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het organiseren van de basisopleiding voor het uitvoerend personeel van bewakingsondernemingen. - Weigering Bij ministerieel besluit van 11 januari 1999 wordt de erkenning als opleidingsinstelling voor he (...) type erkenning prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999000007 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als stagebegeleider voor de opleidingen privé-detective Bij ministerieel besluit van 10 december 1998 worden de hiernavolgende personen erkend als stagebegeleider, conform artikel 4 van het voornoemd koninklijk besluit van 14 septem De heer type erkenning prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999000039 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van de basisopleiding voor het uitvoerend personeel van de beveiligingsondernemingen gespecialiseerd in de installatie en het onderhoud van alarmsystemen en -centrales Bij ministerieel beslu (... type erkenning prom. -- pub. 04/03/1999 numac 1999000054 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het organiseren van de theoretische en praktische basisopleiding wapens Bij ministerieel besluit van 11 januari 1999 wordt de « Ecole du Feu - Centre européen pour la Sécurité », v.z.w., gelegen te 6030 M
^