B.S. Index van de publicaties van 20 maart 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999000200 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 28 februari 1999 wordt aan de heer Hollevoet, Jacques, op zijn verzoek, met ingang van 1 april 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Roeselare (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999003137 bron ministerie van financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten Revisoren. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 worden de heer Ludo De Keulenaer, vennoot bij Arthur Andersen Bedrijfsrevisoren, en de heer Jean-Louis Prignon (...) type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999012090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1999, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1999, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999015062 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1954 houdende organiek reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 03/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999022209 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999015061 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999003140 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de functie van revisor bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1998 pub. 20/03/1999 numac 1999014066 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Addendum type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999011032 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1985 betreffende de activiteiten van de private voorzorgsinstellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999003109 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999027211 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij ministerieel besluit van 14 januari 1999 wordt de door de gemeenten Kasteelbrakel, Itter, Rebecq en Tubeke gevormde zone gecoördineerd verklaard in de zin van artikel 2, 4°, van het decreet van 16 juli 1998 houdende reglementering va (.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999035363 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999027214 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Agence wallonne à l'Exportation » type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999027213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van de "Société régionale wallonne du Logement"

decreet

type decreet prom. 09/02/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999035262 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimte-Agentschap, ondertekend in Parijs op 26 januari 1993; 2. het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Europ

document

type document prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999014400 bron ministerie van binnenlandse zaken Formulieren voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Europese Parlement en de Raden van 13 juni 1999 type document prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999042003 bron ministerie van financien type document prom. 05/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999014403 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus met traditionele stemming en de stemopnemingsbureaus type document prom. 05/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999014405 bron ministerie van binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de stembureaus

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999007066 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere reserveofficieren in de hogere graad Erratum In het Belgisch **** ****. 53 van 17 maart 1999, ****. 8606, gelieve te lezen : in de graad van **** van het vliegwezen, de reserve-**** (...) type erratum prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999000213 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 50, tweede uitgave, van 12 maart 1999, blz. 8109, in de Nederlandse tekst, gelieve te lezen : « de heer Van Wymersch », in plaats van « de heer Wymersch ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999000201 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 1 maart 1999 is de heer Delvallée, Francis, benoemd tot politiecommissaris van de stad Couvin . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999003154 bron ministerie van financien Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 1999, wordt de heer Herwig Smissaert, chef van de Dienst Rijkskassier van de Nationale Bank van België, benoemd vanaf 1 januari 1999 tot lid van de Commissie van Toez (.. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1998021523 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Benoemingen Koninklijk Belgisch Instituut voor Nat Bij koninklijk

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999021524 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Wijziging in de samenstelling van de Commissie voor Werving en Bevordering van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Bij ministerieel besluit van Het man

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999009317 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 4. De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechters zal de volgende zijn : rechtbanken van eerste aanleg : - te Tongeren : 1;

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999009318 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 12 maart 1999 : - blijft aan Mevr. Debaisieux, V., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank - is aan Me

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999021095 bron arbitragehof Arrest nr. 29/99 van 3 maart 1999 Rolnummers 1291, 1292 en 1293 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 4, 7, 10 en 23 van de wet van 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de Het Arbitr type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999021093 bron arbitragehof Arrest nr. 26/99 van 3 maart 1999 Rolnummer 1266 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 5,

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 20/03/1999 numac 1999035254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Mechelen. - Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Bonheiden, Bornem, Lier, Mechelen, Puurs en Sint-Amands Een besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 1999 bepaalt :
^