B.S. Index van de publicaties van 27 maart 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 bron ministerie van financien Wet betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken type wet prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 bron ministerie van financien Wet betreffende de beslechting van fiscale geschillen type wet prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999003133 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 De "Office de la Naissance et de l'Enfance" is voornemens uit een akte(...) Gemeente Chastre (ex-Cortil-Noirmont - 2e afdeling) 1. Het ge

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999007036 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 2177 van 21 januari 1999, wordt kolonel ****. Jongen, op 1 september 1997 aangewezen voor het ambt van Militair, Zee- en **** bij de **** ambassade te **** (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999011109 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Oupeye, Visé, Riemst, Bilzen en Lanaken (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999009345 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 wordt de heer Jacques Hautcoeur, geboren te Kain op 10 april 1946, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewe Bij kon type koninklijk besluit prom. 03/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999012104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische type koninklijk besluit prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999022212 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de leden van de Ombudsdienst Pensioenen type koninklijk besluit prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999022216 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vr type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003191 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003196 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003192 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003179 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999007056 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister. - Benoeming Bij ministerieel besluit nr. 79572 van 4 februari 1999, wordt Zijne Doorluchtige Hoogheid Charles-Louis Prins van Arenberg als adviseur met de rang van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de Minister van (... type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999002029 bron ministerie van ambtenarenzaken Benoemingen Bij ministerieel besluit van 25 februari 1999, wordt Mevr. Dewachter, Kristien, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 1999. Bij ministerieel besluit v Overeenkom type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999027223 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 14 januari 1999 wordt het « Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège » vanaf 1 januari 1999 voor zes jaar erkend als centrum voor de integratie van vr type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999011100 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk « Top », model « Best Quality » type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999011101 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk « MITAKE » type ministerieel besluit prom. 04/02/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999011058 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming ANGOLA aan vergunning onderworpen worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999035374 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de werking en de organisatie van het paritair college van onderwijsinspecteurs belast met het advies betreffende de opheffing van de erkenning van een school of een vestigingsplaats ervan, een onderwijsinstellin type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 27/03/1999 numac 1999035300 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie en de werking van de comités voor bijzondere jeugdzorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999027239 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater type besluit van de waalse regering prom. 25/02/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999027238 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wat betreft de bereikbaarheid en het gebruik van ruimten en gebouwen of gedeelten van gebouwen die voor het publiek of voor gemeenschap

document

type document prom. 23/12/1998 pub. 27/03/1999 numac 1999031116 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FOST Plus, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999009346 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 wordt de heer Bruno Bilquin, met ingang van 1 november 1998, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Hoofdbestuur.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031146 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen die worden toegekend aan de leden van de Commissie voor de evaluatie van de verworven kennis type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031112 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031108 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenchapscommissie betreffende de bepalingen inzake de opleidingen die toegang verlenen naar een graad in de rangen 25, 22 en 35 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031110 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031111 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van verscheidene wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031106 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031107 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiërarchie van de graden van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999031089 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999003193 bron ministerie van financien Vacante betrekkingen van auditeur-generaal, dienstchef bij het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten 18 betrekkingen van auditeur-generaal, dienstchef, zijn te begeven bij het Ministerie van Financiën. De verdeling van d(...) - 8 betrekki type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999003194 bron ministerie van financien Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betrekking van auditeur-generaal van financiën is te begeven bi(...) Voor die type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999009348 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Koekelare : 1; - Sint-Amandsberg : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minis(...) Voor elke kandidat type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999009349 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brugge : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in - plaatsverv

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999009351 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 maart 1999, dat in werking treedt op 7 april 1999, is aan de heer T'Jonck, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Brugge. Het is hem vergund de Bij konin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999021120 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 2 februari 1999 in zake de n.v. Espérance et bonne fortune tegen de n.v. Charbonnage du Bonnier, R. Patar, D. Buly, M. Mattart, J. « 1. type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999021106 bron arbitragehof Arrest nr. 140/98 van 16 december 1998 Rolnummer 1297 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 34 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en de artikelen 182 tot 184 van het Wetboek van Strafv Het Arbit

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999012105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999 wordt de heer Chris Vanlaere, met ingang van 1 januari 1999, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 januari 1998. type benoemingen prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999022254 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming van de administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 19 maart 1999, dat in werking treedt op 1 september 1999, wordt de heer Livyns, Joël, benoemd tot administrateur-ge Het b

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999003150 bron rentenfonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten Toestand op 31 december 1998 Gelet op artikel 2ter, type lijst prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999016035 bron ministerie van middenstand en landbouw Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen Nationale Sociale Verzekeringskas voor de Zelfst Sociaal

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 27/03/1999 numac 1999022176 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing van het mandaat van ondervoorzitter Bij koninklijk besluit van 2 december 1998 wordt het mandaat van ondervoorzitter van (...
^