B.S. Index van de publicaties van 23 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009378 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten type wet prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999040701 bron ministerie van financien Nationale Kas voor Rampenschade Financiële toestand van het jaar 1998 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type wet prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999003218 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (vroe(...) Een perceel grond, « chaussée de Bracquegnies », naas type wet prom. 10/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999009386 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 april 1962 houdende erkenning van de wijzigingen aan het aartsbisdom Mechelen en van de oprichting van het bisdom Antwerpen, de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten en het keizerlijk decreet van 30

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999022338 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1994 tot vaststelling van het model van voorschrijfdocument betreffende de verstrekkingen van farmaceutische producten ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999022185 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1995 tot oprichting van de Nationale Raad voor het bloed type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999000212 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van boek I van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van wettelijke bepalingen tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999022155 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater type koninklijk besluit prom. 26/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999003213 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999009452 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 april 1999 : - Zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren : De Cuyper, Emiel, advocaat te Antwerpen; Fasbender, Paul, advocaat te Dinant; Feltz, Maur Légat, Jean-Loup, advocaat, type koninklijk besluit prom. 11/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999021146 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 26/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999003212 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 houdende samenstelling van de afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » van de Hoge Raad van Financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999035472 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie « Grindheffingen Limburgs Maasland » type ministerieel besluit prom. 26/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999003211 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 1995 tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling type ministerieel besluit prom. 09/04/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999002048 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 11 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1982 tot uitvoering van de wet van 8 augustus 1981 houdende oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinva

decreet

type decreet prom. 08/02/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999029192 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake onderwijs

document

type document prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999009440 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij ministeriële besluiten van 1 april 1999 worden bevorderd door verhoging in weddeschaal tot de graad van adviseur 13 B bij het Hoofdbestuur : - in het Franse taalkader : - met ingang van 1 juli 1998 : Mevr. Paul, Jos

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Vaste Bevorderings- en Selectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen 1. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 1999, wordt de heer Pol Andre door verhoging in graad tot directeur, categorie: administratief kwalificatiegroep 1, op 1 februari 1999 benoemd. Overeenkoms 2. Bij be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels van werking en het huishoudelijk reglement van de Vaste Bevorderings- en Selectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/03/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de algemene bepalingen toepasselijk op de vaststelling door de universitaire overheden van de bijkomende voorwaarden waaraan de studenten, houder van een diploma van het hoger onderwij

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999000314 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Benoemingen van hoofdofficieren bij de rijkswacht Bij koninklijk besluit nr. 537 van 10 maart 1999 worden benoemd op datum van 26 maart 1999, in het operationeel korps van de rijkswacht, in de graad van : - kolonel bij de rijksw Noels, G.

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999021197 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 26 april 1999, om 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de diensten van de Eerste Minister, Wetstraat 16, te 1000 Bruss Op de a

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999009453 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 april 1999 : - is de heer Mollaert, F., ereondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgis Het koninkli type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999009454 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen 4 e Rechtsgebie

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999011113 bron ministerie van economische zaken Lijst der erkende springstoffen De lijst, gevoegd bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen, wordt, krachtens het ministerieel besluit van 21 december 1998, aangevuld met een B6 - 1

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999022266 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Vernietiging van de Raad van State Het arrest nr. 60.582 van de Raad van State van 28 juni 1996 vernietigt het koninklijk besluit van 11 oktober 1985 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater.

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999000313 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzing Kolonel bij de rijkswacht Danloy, A., werd, op datum van 1 april 1999, aangewezen voor het ambt van commandant van de groep van de provincie Henegouwen. type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999000315 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit nr. 531 van 5 maart 1999 worden op anciënniteitspensioen gesteld op datum van 1 april 1999, bij toepassing van artikel 3A, 4°, van de samengeordende wetten op militaire pensioenen : Kolonel Luitenan

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 23/04/1999 numac 1999011118 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9929) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen (BTN), publiceert (...) De opmerkin
^