B.S. Index van de publicaties van 1 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999000253 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van artikel 70, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 type wet prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999003240 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière (vroege(...) Op de hoek van de « rue Balasse » en de N55, twe

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999007080 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2247 van 10 maart 1999, wordt aan de heer Johan Devriese, aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensi Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999009508 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt het koninklijk besluit van 26 januari 1999 waarbij ambtshalve, met ingang van 5 januari 1999, een einde werd gesteld aan de functies van de heer Foulon, F., gerechtelijk afdel Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999007075 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2245 van 9 maart 1999, wordt de heer Etienne Dubuisson, luitenant-kolonel, op 1 maart 1999, op eigen ver (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999002038 bron ministerie van ambtenarenzaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 28 februari 1999 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Drouhait, José L.V.G., bestuurschef bij het Vast Wervingssecretariaat. Mevr. Heremans, Maria F.J., bestuursch Zij dragen het burgerli type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999002039 bron ministerie van ambtenarenzaken Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 1999, wordt de heer Franceus, Frank, adviseur van het Openbaar ambt, bij toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal van het Openbaar Ambt bij Bij koni type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999022390 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 1998 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de t type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van waardevervoer type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999022389 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999011116 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 71 houdende erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 11/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 91 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999027332 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende erkenning van agentschappen voor sociale huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 04/03/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999027331 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999002055 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 473. - Sociale programmatie 1997-1998 : herziening van sommige normen van sociale programmatie voor de ambtenaren van de niveaus 2+, 3 en 4

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/02/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 11 van het programma-decreet van 17 juli 1998 houdende diverse maatregelen inzake budgettair beheer, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, onderwijs en gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999029069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing, in het niet-confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs, van artikel 25 van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de w type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1998 pub. 01/05/1999 numac 1999029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de afdeling lager onderwijs verbonden aan het koninklijk atheneum van Dour aan de gemeente Dour wordt afgestaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationaliseringsnormen voor een inrichting voor secundair onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999022328 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 november 1998 wordt Mevr. Deman, Esther, met ingang van 1 november 1998, in de hoedanigheid van Kabinetschef benoemd bij het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen.

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999021097 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 10 december 1998 wordt de heer Roger Moerenhout, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren me Bij kon type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999021124 bron diensten van de eerste minister Kabinet van de Eerste Minister. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 1999, wordt, op zijn verzoek, aan de heer de Callataÿ, Etienne eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjunct-k (..

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999009507 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Watermaal-Bosvoorde : 1; - Walhain-Saint-Paul : 1; - Knokke (Knokke-Heist) : 1; - Grivegnée (Luik) : 1; - Luik : 1; - Verviers : 1; - Harveng (B(...) - Bergen : 1. De kandidaturen voor een type vacante bettreking prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999009506 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie van het vredegerecht van het zevende kanton te Gent : 1; - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - beambt - gerechtelijk t

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999021216 bron college van de federale ombudsmannen Werving van één tijdelijk Franstalig directeur Het College van de federale ombudsmannen organiseert in samenwerking met het Vast Wervingssecretariaat een examen voor de aanwerving van één tijdelijk tweetalig Franstalig directeur(...) Het statuut va

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999009504 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 is de heer Paulus, J., vrederechter van het kanton Grivegnée, bevorderd tot officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 12 januari 1999 is Mevr. Bettens, G., rechter in Bij koninklijk

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 01/05/1999 numac 1999027333 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 78.708 van de Raad van State, Afdeling Administratie, XIIIe Kamer, van 11 februari 1999, vernietigt het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 augustus 1992 waarbij (...)
^