B.S. Index van de publicaties van 7 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 bron ministerie van landsverdediging Wet tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen type wet prom. 05/05/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999021237 bron diensten van de eerste minister Wet betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen type wet prom. 10/08/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999015001 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de aanleg van een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam en Antwerpen, ondertekend te Brussel op 21 december 1996 type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999021217 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging, wat de personeelsformatie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen betreft, van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke in type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999022370 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van het tijdens de tweede wereldoorlog ondergedoken joodse kind type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999022369 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende instelling van de medaille van joodse politieke gevangene van België type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999009486 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999022368 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten van het erediploma van Rechtvaardige type koninklijk besluit prom. 26/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999022281 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126, 2°, tweede lid, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999009488 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999022398 bron ministerie van landsverdediging en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de werkzaamheden van de Commissie van nationale erkentelijkheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999009527 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 april 1999 is de heer Deschepper, A., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999016121 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent Te begeven betrekking De betrekking van hoofd van een afdeling is te begeven bij de Afdeling « Mariene ecologie » van het Departement « Zeevisserij », gelocaliseerd te Oostende, bij het(...) De toegang type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999015074 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 1999 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de tweede administratieve klasse op datum van 1 november 1997 : de heren : J.-M. Deboutte; L. Carrewyn; L. Devolder; L. D' M. Van Craen. Het ber type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999003260 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 15/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999012140 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de bewijskracht, ter zake van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht, van de door de ministeriële diensten en parastatalen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgewisselde, meegedeelde, opgeslagen, bewaarde o

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999009485 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie type ministerieel besluit prom. 01/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende de voorlopige aanwijzing van een voorzitter en een plaatsvervangende griffier-verslaggever van de Franstalige sectie van de Raad van beroep van de instellingen van openbaar nut die onder de voogdij staan van de Minister van A type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999027353 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 12 februari 1999 wordt de heer Roberto Maraschiello, houder van de vergunning nr. 98.071, toegestaan om vanaf 12 februari 1999 werknemers in het buitenland tewerk te stellen of aan te werven onder de v (... type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999009487 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999021203 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke regeling van de delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en aan de adjunct-leidend ambtenaar van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999035498 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999035496 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van een adviescommissie voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare i type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999035538 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum waarop sommige vaste benoemingen in het voltijds secundair en buitengewoon secundair onderwijs opnieuw uitwerking hebben ten aanzien van de overheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999027343 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark "Vallée de l'Attert" type besluit van de waalse regering prom. 01/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999027354 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 1978 tot vaststelling, met toepassing van de wet van 22 maart 1971 tot subsidiëring van de bouw van rustoorden voor bejaarden, van de maximale kostprijzen die voor type besluit van de waalse regering prom. 17/03/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999027342 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot aanwijzing van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de door de "Société wallonne du Logement" erken type besluit van de waalse regering prom. 01/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999027344 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot aanwijzing van de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de door de "Société wallonne du Logement" erken

decreet

type decreet prom. 01/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999027352 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999003187 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krachtens artikel 57, 1°, van het We Dit bericht type bericht prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999022178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Sociale uitkeringen uitgedrukt in BEF en EUR. - Officieel bericht Gelet op de invoering van de Euro op 1 januari 1999; Gelet op de weerslag van de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de sociale uitkeringen Gelet op de weerslag v

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999007130 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 84 van 29 april 1999, bl. 14503, betreffende het koninklijk besluit nr. 2246 van 9 maart 1999 en het koninklijk besluit nr. 2255 van 10 maart 1999, dient men deze paragraaf (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999000348 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie voor de Duitse rechtsterminologie Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 20 april 1999, dat in werking treedt op 1 mei 1999, werden de heer Leo Stangherlin, de heer Leonhard Neycken en Mevr. Ann Vandenhende benoemd als l (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 01/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999021198 bron diensten van de eerste minister Wet houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999009529 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Plaats gepubliceerd ingevolge de hervorming van de beslechting van de fiscale geschillen en van de rechterlijke inrichting in fiscale zaken : - rechter in de rechtba(...) Met toepassing van artikel 100 van het type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999009533 bron ministerie van justitie Vacante betrekking van hoofd van een hoofdafdeling Een betrekking van hoofd van de hoofdafdeling criminologie is vacant. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de t(...) I. - Opdrachten van het NICC en de hoofd type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999009534 bron ministerie van justitie Vacante betrekkingen van assistent Een betrekking van assistent is vacant. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de taalkaders van het Nation(...) Toelatingsvoorwaarden : Onverminderd de bepalingen betreffende

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999008156 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Duitstalige leersecretarissen Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Duitstalige leersecretarissen voor het Instituut voor Vorming en Voortdurende Vorming in de Middenstan(...) Een betrekkin

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999009528 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 is de heer Buisseret, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang Bij k

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999021205 bron arbitragehof Arrest nr. 13/99 van 10 februari 1999 Rolnummer 1191 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 31 mei 1972 betreffende de wettelijke gevolgen verbonden aan de graad van licentiaat in de rechten en artikel 10 van de wet van 7 juli 1970 b Het Arbit

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999016115 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt de heer Belot, Jean, met ingang van 16 maart 1999, in vast verband benoemd tot dierenarts in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Ministerie va (...

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Veertigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 1998 door de Minister erkend in uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de mark Voor type lijst prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999022150 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 januari 1998 en 30 juni 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999016058 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea, van Verordening nr. 2082/92 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatieblad van de Europese gemeen(...) PB C 40

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999009442 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 92 7 april 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Bij de begroting 1999/238/EG : * Sta

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 07/05/1999 numac 1999011138 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9933) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen (BTN), publicee(...) De opmerkinge
^