B.S. Index van de publicaties van 3 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999009545 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000433 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012172 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consump type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012173 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de bezoldigingen aan het i type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/1999 numac 1999014083 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Mandaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 1999 wordt de heer Placide Meirsman, architect en adjunct-adviseur op de Algemene Diensten van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, gemachtigd om voor een onbepaalde periode de functie van (... type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de jongeren op het werk type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000208 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie ingediend hebben bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wor type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999022440 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1919 dat betrekking heeft op de reorganisatie van de Hoge Gezondheidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012414 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure die de werkgever dient te volgen om de vrijstelling van vervanging te bekomen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen type ministerieel besluit prom. 02/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999022569 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 07/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verder toe te passen type ministerieel besluit prom. 15/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016138 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 1 van het Ministerie van Middenstand en Landbouw die worden belast met het toezicht op de toepassing van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van type ministerieel besluit prom. 19/03/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016093 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1992 houdende uitvoering van het artikel 3bis van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000209 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de k type ministerieel besluit prom. 02/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999016177 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwali type ministerieel besluit prom. 02/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999022570 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 02/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999022568 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 12/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999003224 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de cel voor financiële informatieverwerking type ministerieel besluit prom. 17/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999003274 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1996 tot vaststelling van het reglement van de beursmarkt in renten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999027437 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de projecten van « AVJ »-cellen ten gunste van gehandicapte personen die op een zelfstandige manier in sociale woonwijken wensen te leven

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999000207 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden type omzendbrief prom. 29/03/1967 pub. 03/06/1999 numac 1999022402 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Omzendbrief betreffende de aansluiting van de ondernemingen bij de vakantiefondsen, in uitvoering van de wetsbepalingen tot regeling van de desbetreffende verplichtingen als werkgevers. - Opheffing

document

type document prom. -- pub. 03/06/1999 numac 1999003309 bron ministerie van financien Uitgifte van een fiscale CD-Rom Jaarlijks zal de Administratie van Fiscale Zaken, in samenwerking met de fiscale uitvoeringsadministraties van het Ministerie van Financiën, 3 bijwerkingen van de fiscale CD-Rom uitgeven, welke de viger(...) De aankoopp type document prom. 23/12/1998 pub. 03/06/1999 numac 1999003002 bron ministerie van financien Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 01/06/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999021304 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit. Regering. - Ontslagen. - Wijzigingen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/1999 numac 1999009639 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Jus De kandidate

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/06/1999 numac 1999008081 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige programmeurs voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (ANV98044). - Uitslagen 1. Morren, Johan, Testelt 2. De Hertogh, Jonny, Overijse 3. Van Everco(...) 4. Van den Steen, type aanwerving prom. -- pub. 03/06/1999 numac 1999008078 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** maatschappelijke assistenten voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken (Ministerie van Binnenlandse ****) (****98804).- Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/06/1999 numac 1999009638 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 mei 1999 is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Tongeren, van de heer Meurmans, W., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtban (...
^