B.S. Index van de publicaties van 15 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999040211 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 november 1998 Gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 23/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022541 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot bekrachtiging en tot wijziging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011186 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten type koninklijk besluit prom. 09/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999000233 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichte type koninklijk besluit prom. 09/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999000234 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011188 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011187 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011189 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij aan de minister bevoegd voor Energie de bevoegdheid wordt opgedragen om bepaalde handelingen te stellen voor rekening van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999000189 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Vrije Universiteit Brussel mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek « Tussen burger en overheid » type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999000188 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de « Université Catholique de Louvain » mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van een onderzoek naar het r type koninklijk besluit prom. 08/02/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999000190 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Universiteit Gent en aan de "Université libre de Bruxelles" mededeling van sommige informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend voor de opvolging van de vitale status van personen d type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999009691 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 april 1999 is Mevr. Bourg, M.L., rechter in de politierechtbank te Namen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 31/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999012464 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1993 betreffende de kinderarbeid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999027465 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vastelling van het model van de te gebruiken formulieren voor de indiening van toelagenaanvragen voor een milieuvriendelijke landbouw type ministerieel besluit prom. 18/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999014160 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van controle-instellingen voor de nazichten en de periodieke keuringen genomen ter uitvoering van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goe type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002112 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 september 1998 houdende toekenning van een toelage aan de peroneelsleden belast met informaticataken bij sommige overheidsdienten type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022625 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999003355 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1996 tot vaststelling van het reglement van de beursmarkt in renten type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022626 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende maatregelen betreffende alle dranken van de firma « Coca-Cola Enterprises » type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999022627 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van runderen en varkens

decreet

type decreet prom. 18/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999035687 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur type decreet prom. 17/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het onderwijzend hulppersoneel van de inrichtingen voor het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999002057 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 477 Indienstneming van contractuelen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften in 2000

document

type document prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999040804 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand april 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand april 1999 136.98 punten bedraa(...) Het definitief inde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden die tijdelijk een opdracht bekleden of die een opdracht uitoefenen bij de inspectiedienst belast met het toezicht o

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999009581 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 1999, blz. 9818, 5e alinea, in de Nederlandse tekst, moet gelezen worden « de heer Verhaeghe, Paul, wordt aangewezen als plaatsv (..

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999009693 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Antwerpen : 2; * waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Li Deze plaatsen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999009692 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 is Mevr. Bourg, M.L., rechter in de politierechtbank te Namen, in ruste gesteld op datum van 30 juni 1999. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de t Zij wordt,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999009489 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafrichtingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 is Mevr. Wiot, Nathalie, stagedoend directeur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband benoemd Bij minis

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999011148 bron ministerie van economische zaken Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften Het Europees Parlement en de Raad hebben op 22 juni 1998 de Richtlijn 98-34-EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften aang Deze ri type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999009548 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 114 1 mei 1999 Beslui ten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 1999/289/GBVB/ * Besluit van de Raad van 26 april 1999 houdende verlenging Besluiten aangenomen

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 15/06/1999 numac 1999011193 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9940) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen (BTN), publicee(...) De opmerkinge
^