B.S. Index van de publicaties van 18 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999007087 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000367 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold De heer Joseph Haesaerts Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof te Brussel Hij Hij neemt vanaf 15 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999012212 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999012211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999012210 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000512 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende nadere regels betreffende de uitoefening van het mandaat van lid van de raad van bestuur, voorzitter en directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000450 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de v type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999022309 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie van BEF 125 000 000 aan de Internationale Organisatie voor Migratie voor de uitvoering van de vrijwillige repatriëringsprogramma's in 1999 type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999016212 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende tijdelijke maatregelen inzake de handel in landbouwproducten ingevolge de dioxinecontaminatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 april 1999 wordt met ingang van 1 december 1999 eervol ontslag uit zijn functies van adjunct-adviseur verleend aan de heer Albert Van Roy die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij het (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999000524 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Algemene Politiesteundienst. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit nr. 184 van 1 juni 1999 wordt de heer Monnoyer, R., aangewezen als directeur van de Algemene Politiesteundienst. Deze aanwijzing geschiedt voor de periode vanaf 1 juni 1999 to (...) type ministerieel besluit prom. 16/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999016211 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een vergoeding voor de producenten van pluimvee in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 15/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999003378 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet uitgegeven op 18 juni 1996, voor de periode van 18 juni 1999 tot 17 juni 2001 bevestigt type ministerieel besluit prom. 20/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000336 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de uitrusting van hun politiekorps

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999035684 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999027477 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de onverenigbaarheden van de functie van beheerder bij de « Société régionale d'Investissement de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999027476 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de onverenigbaarheden van de functie van beheerder bij de "Société wallonne de Gestion et de Participations" type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999027475 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot aanwijzing van de commissarissen van de "Société wallonne du Logement" bij de door haar erkende openbare bouwmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999027468 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van een lijst van met producten gelijk te stellen stoffen

decreet

type decreet prom. 27/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999031259 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de Opleidingscentra voor gezinsbijstand type decreet prom. 06/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999027471 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type decreet prom. 27/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999031260 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de erkenning en subsidiëring van de diensten voor thuishulp type decreet prom. 01/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999027470 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Decreet houdende oprichting van de Autonome Haven « du Centre et de l'Ouest » type decreet prom. 27/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999031261 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000451 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor en de opvang van Kosovaarse vluchtelingen type omzendbrief prom. 17/05/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000452 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de Kosovaarse familieleden van in België verblijvende personen

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999021301 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 mei 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 mei 1999, heeft Die zaa

erratum

type erratum prom. 26/03/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999007160 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999022196 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wordt eervol wordt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999022521 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 april 1999, dat uitwerking heeft me (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999031262 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de aanwijzing van de leden van het interdisciplinair team binnen de Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/04/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999031258 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 4 maart 1999 houdende organisatie van de erkenning en subsidiëring van de coördinatiecentra voor de thuisverzorging en thuishulp en van de diensten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999009714 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton te Bergen : 1, vanaf 19 september 1999; - beambte bij het parket van de procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De kandida

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999009715 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 11 juni 1999 is aan Mevr. Hornez, L., beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bergen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen tot 31 mei Bij mini

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999003356 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand juni 1999 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand juni 1999 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uur : I Na 18 uur : Iedere zaterd

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999015132 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Overeenkomst betreffende de oprichting van een internationale unie voor de bekendmaking van de toltarieven, uitvoeringsreglement en proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2. Protocol tot wijziging, onder(...) Opzeg

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 18/06/1999 numac 1999015133 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen betreffende de bevoegdheid in burgerlijke zaken op het stuk van aanvaring, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in s(...) Inter
^