B.S. Index van de publicaties van 23 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999011178 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de artikelen 97 en 117 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type wet prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999019700 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Inschrijvingen als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van de Controledienst voor de Verzekeringen van 14 juni 1999 wordt ingesc Bij beslissing van type wet prom. 25/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999011179 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012362 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 46, 71, 137, 154 en 175 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999002123 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van het Vast Wervingssecretariaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999009730 bron ministerie van justitie Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 2 juni 1999 wordt, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 1999, een einde gesteld aan de functies van de heer Van Rie, A., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eer Het is type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999011155 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999011190 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012340 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij aan de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, de verplichting wordt opgelegd het begin van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het normaal loon voor de toepassing van artikel 51, § 7, derde en vierde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999003358 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1995 houdende het reglement van de KENO, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 betreffende het loon van de werklieden uit het bouwbedrijf voor de ingevolge slecht weder verloren arbeidsuren type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999002122 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1975 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betalen van het inschrijvingsgeld voor de kandidatenlijst en voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vas type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999000404 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het normaal loon voor de toepassing van artikel 50, laatste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012339 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van sommige afwezigheden die gelijkgesteld worden met de herinvoering van een regeling van volledige arbeid nadat de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens econ type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50, derde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999012361 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot invoeging van een artikel 86bis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999027484 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 wordt Mevr. Michèle Fourny ter vervanging van Mevr. Sylvie Varlez benoemd als plaatsvervangster van de heer Emmanuel Serusiaux onder de vertegenwoordigers van de milieuverenigingen bi (.. type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999027481 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het afvalwater van tandartspraktijken type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999027482 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer « Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures » Bij besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 wordt de heer Bénédictus Faes ter vertegenwoor(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 wordt het besluit van

decreet

type decreet prom. 06/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999027483 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand van 1979 inzake de bestrijding van emissies van vluchtige organische verbinding of van hun grensoverschrijdende flux, op type decreet prom. 14/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van jeugdorganisaties, jeugdcentra en jeugddiensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van verscheidene maatregelen betreffende de geldelijke toestand van sommige leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/1999 pub. 23/06/1999 numac 1999029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 1996 houdende vaststelling van het totaal aantal en het aantal verloven per affectatie voor opdracht, toegekend krac

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999021286 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Deelneming aan het onderzoeksprogramma « Aardobservatie per satelliet » dat deel uitmaakt van het Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht I. Inl

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999009732 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - beambte bij de griffie : - van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - van de rechtbank van koophand(...) De kandidaturen v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999009729 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 17 juni 1999 : - is aan Mevr. Lindekens, J., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Landen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredege - blijft a

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999021221 bron arbitragehof Arrest nr. 33/99 van 17 maart 1999 Rolnummer 1294 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 419, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Het Arbitra samengestel

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999035696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als kringloopcentrum Bij besluit van de administrateur-generaal van 1 mei 1999 werd de V.Z.W. Kringloopcentrum Televil, Kortestraat 1, 1800 Vilvoorde erkend als kringloopcent (...)

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan organisaties voor volksopleiding en vormingswerk voor volwassenen voor het jaar 1998 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 augustus 1988 tot vastlegging van de subsidiëring van de voortdurende vorming ten gunste van de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 augustus 1988 tot vastlegging van de subsidiëring van coördinatieactiviteiten ten gunste van erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999019698 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee pensioenfondsen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen De door de

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999003400 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand juli 1999 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand juli 1999 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. Op zaterdag 3/10/17/24/31 juli 1999 R.T.B.F. STUDIO 02 A. Reyerslaa type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999003401 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand juli 1999 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand juli 1999 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uur : Ieder Na 18 uur : Iedere zat

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 23/06/1999 numac 1999015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Vergelijkend wervingsexamen De Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel zal een vergelijkend examen organiseren voor het in dienst nemen van een informaticus en het aanleggen van een wachtlijst Dit examen
^