B.S. Index van de publicaties van 26 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000503 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven type wet prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999009752 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel v type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999009733 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950 type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999002076 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999002077 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van diverse instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999002078 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de schade-vergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ten gunste van de personeelsleden van het academisch en wetenschappelijk personeel van sommige vrije universitaire instellingen type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot invoeging van een recht op loopbaanonderbreking voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten wegens ouderschapsverlof of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan en van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van e type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000376 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 08/03/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022235 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022348 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de Beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999009753 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaal bij het Militair Gerechtshof type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999011225 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999011222 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999009754 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022679 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 26/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999011212 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de koolstofmonoxide-detector van het merk « SF detection », model « SF 330K » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022608 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van apothekers die belast zijn met de bestendige controle op de fabricatie en de bereiding van de niet ingekapselde radio-isotopen gebruikt in de geneeskunde of de veeart type ministerieel besluit prom. 26/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022549 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022680 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 12/03/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022236 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999011226 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren, de minnelijke schikking bedoeld in arti type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022449 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitters en leden van de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999009734 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria der personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep type ministerieel besluit prom. 15/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022349 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999011224 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen bel type ministerieel besluit prom. 22/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999002068 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type ministerieel besluit prom. 08/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, de minne type ministerieel besluit prom. 01/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999035781 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999035685 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering, voor wat de gehandicaptensector betreft, van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027500 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Viroinval type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027490 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij in de opname van de naar het Waalse Gewest overgedragen goeden van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie in het vermogen van « Institut scientifique de Service public en Région wallonne » wordt voorzien type besluit van de waalse regering prom. 27/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027499 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Beauvechain type besluit van de waalse regering prom. 27/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027497 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de evaluatie van geïntegreerde gezondheidsverenigingen alsook de aan die verenigingen toegekende toelagen type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027496 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse betreffende de milieu-initiatie in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 20/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027498 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027494 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem

decreet

type decreet prom. 11/03/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999031161 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 06/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999027495 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende milieu-initiatie in het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en van sommige instellingen van openbaar nut belast met computeropdrachten

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/05/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999031304 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van het educatief en pedagogisch project van instellingen voor normaal en bijzonder, lager en secundair voltijds onderwijs, georganiseerd door de F

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/06/1999 numac 1999009751 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 17 juni 1999 : - is aan Mevr. Kees, V., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Maasmechelen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit k - is aan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/06/1999 numac 1999021306 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 5 mei 1999 in zake de v.z.w. Oeuvres des soeurs de Saint Charles tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het « Volg type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/06/1999 numac 1999021222 bron arbitragehof Arrest nr. 34/99 van 17 maart 1999 Rolnummer 1306 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grè wijst na beraa

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/06/1999 numac 1999022273 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dertiende lijst van de geneesmiddelen waarvan de registratie geschrapt wordt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/06/1999 numac 1999009641 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 130 26 mei 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1065/1999 van de Commissie van 25 mei 1999 tot vaststelling van forfaitai(...) Verordening (EG) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 26/06/1999 numac 1999009659 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 136 31 mei 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreff(...) * Verordening (E
^