B.S. Index van de publicaties van 29 juni 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009705 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en tot overplaatsing van sommige personeelsleden in dienst bij de parketten of verbonden aan een probatiecommissie type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschap type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009634 bron ministerie van justitie Wet tot afschaffing van de verlatenverklaring en van de overdracht van het ouderlijk gezag

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022442 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1965 houdende organisatie van de financiële Staatstussenkomst voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999009768 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevestigingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 1999 wordt de heer Fontaine, L.-M. bevestigd in zijn functie van attaché in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voo(...) Bij koninkli type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016052 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022507 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 57quater, § 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor ma type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012384 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten ressorteren type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012330 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012316 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbe type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022573 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproeps type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022441 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1965 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en tot bepaling van de risico's die gedekt z type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022466 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 houdende toekenning van een toelage van 2 532 000 BEF aan de V.Z.W. Arbeid en Milieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999009716 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Buitendiensten. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 juni 1999 is Mevr. Anna Verhaegen, psycholoog bij het Penitentiair Schoolcentrum te Hoogstraten, met ingang van 1 november 1998, be Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999009606 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal der Strafinrichtingen Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999 is, met ingang van 1 mei 1999, op zijn verzoek, een einde gesteld aan de functies van de heer Mabille, H., geneesheer bij d Het is hem type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999011145 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de nationale Commissie voor de Distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999011235 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 3 juni 1999 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Tubeke, Rebecq, Edingen en Herne van openbaar (... type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016156 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de uitoefeningsvoorwaarden van zelfstandige beroepswerkzaamheden die behoren tot de intersectorale categorie van de bouw type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022456 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012440 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid 26 MEI 1999 - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 1999 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022506 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012331 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999012317 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de arbeidsduur in sommige ondernemingen uit de zuivelnijverheid die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999003389 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs en van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor co type koninklijk besluit prom. 26/03/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016163 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de leden van de Nationale Coördinatie- en Controlecel type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009701 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit genomen ter uitvoering van de wet van 12 april 1999 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en tot overplaatsing van sommige personeelsleden in dienst bij de parketten of verbonden aan een probatiecommissie type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016157 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016159 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016162 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022385 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nieuwe enige bedragen van de pensioenen en uitkeringen van de burgerlijke invaliden van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 en hun rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009703 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999003388 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de erkenning van E.B.V.B. n.v. en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009700 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie die bekleed zijn met een bijzondere graad type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1984 houdende vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van het Beheerscomité van het in de Nationale Kas voor Beroepskrediet opgericht Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009702 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 december 1998 houdende uitvoering van artikel 74, § 1, 6° van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022404 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016158 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999016230 bron ministerie van middenstand en landbouw Commissie voor vrijstelling van bijdragen Benoeming van de leden die de Minister van Middenstand vertegenwoordigen Bij ministerieel besluit van 15 juni 1999 : Worden op de Franse taalrol benoemd tot effectief of plaatsvervangend lid van Effectieve lede type ministerieel besluit prom. 23/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009717 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 26/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022457 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 23/03/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035734 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor de milieuheffing type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009704 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999011144 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 21/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016228 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/03/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035735 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het aangifteformulier benodigd voor het verrichten van de aangifte voor het voorschot op de milieuheffing voor het vierde kwartaal type ministerieel besluit prom. 23/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009709 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen en -profielen voor het personeel van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 26/02/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016071 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen IV en V van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 29/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999022403 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 28 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 04/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016147 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit type ministerieel besluit prom. 23/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009718 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de basisinstructies voor de justitiehuizen type ministerieel besluit prom. 10/03/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016081 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de refactiecoëfficiënt en de maximumbedragen van pluimvee, eieren en andere vogels dan pluimvee bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige po

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035726 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999027508 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Regering en van artikel 9 van het besluit van de Waals type besluit van de waalse regering prom. 21/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999027503 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 juli 1992 tot uitvoering van artikel 32.11 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992. type besluit van de waalse regering prom. 21/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999027504 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikelen 32.2, 32.4, 32.7 en 32.14 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. - Erratum

decreet

type decreet prom. 13/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven type decreet prom. 10/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999027501 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de sponsoring van evenementen die plaatsvinden in aan het Waalse Gewest toebehorende infrastructuren of die door het Waalse Gewest gesubsidieerd worden type decreet prom. 18/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen, vennootschappen of verenigingen van de Vlaamse overheid type decreet prom. 13/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035697 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties type decreet prom. 18/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035740 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996

protocol

type protocol prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999015152 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol, opgemaakt te Brussel op 21 december 1979, houdende wijziging van het Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen van 25 augustus 1924, zoals gewijzigd door het Wijzigingsprotocol van 23 februari 196 Op

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999021344 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 20 en 21 mei 1999 een vordering tot schorsing van Deze za

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 18/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

document

type document prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999009735 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijke besluit van 13 juni 1999 : De heer Lefebvre, Francis, aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de commissie voor de voorwaardelijke invrij de heer Axel,

erratum

type erratum prom. 17/12/1998 pub. 29/06/1999 numac 1999003264 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn type erratum prom. 17/12/1998 pub. 29/06/1999 numac 1999003263 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgeste type erratum prom. 17/12/1998 pub. 29/06/1999 numac 1999003261 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van het ontvangstbewijsboekje en het dagboek te gebruiken door personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, die uitsluitend overeenkomstig artikel 44 van het wetboek van de belasting ove type erratum prom. 17/12/1998 pub. 29/06/1999 numac 1999003262 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de tandheelkundigen. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Commissie voor vrijstelling van bijdragen. Benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters. Bij koninklijk besluit van 30 april 1999 worden voor een periode van zes jaar, die aanvangt op 1 juli 1999, bij de Kamers van de Comm A. Eerste

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999021300 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven functies Bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel, zijn de 1. Hoofd v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999016215 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen Openstaande plaats van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brugge De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen uit De voordra type vacante bettreking prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999009762 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Raadsheer in het hof van beroep te Luik, waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Luik : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij (...) - opsteller bij de griffie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999009763 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 juni 1999 : - zijn aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 1999 : de heer Closon, G ., Mevr. Coel

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999009708 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 mei 1999 is de heer Charles, Gérard, stagedoend geneesheer antropoloog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast v (...) type benoemingen prom. -- pub. 29/06/1999 numac 1999016210 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen en bevorderingen Bij ministerieel besluit van 27 april 1999 wordt de heer Rousseau, Jean-Pierre, ingenieur-directeur bij het Secretariaat-generaal, met ingang van 1 maart 1999, gemuteerd bij het Bestuur voor he(...) Overeenkoms
^