B.S. Index van de publicaties van 13 juli 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 bron ministerie van justitie Wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg type wet prom. 01/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016243 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en tot wijziging van artikel 25 van de wet van 13 april type wet prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de controlegeneeskunde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999003417 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 40e huwelijksverjaardag van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999002125 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot organisatie van de aanwijzing en de evaluatie van de ambtenaren die belast worden met het beheer van de federale wetenschappelijke inrichtingen type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999002129 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de directiepremie die wordt toegekend aan de ambtenaren die belast worden met het beheer van de federale wetenschappelijke inrichtingen type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999014186 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999002116 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type koninklijk besluit prom. 27/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016206 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999014187 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999009817 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 2 juli 1999 wordt Mevr. Nathalie Lionmelkert, bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst naar het Centraal Bestuur van het Mini (... type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 18/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999003416 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 40e huwelijksverjaardag van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016254 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de runderen het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 27/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016208 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 1998 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016253 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietigingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999035816 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat het loodsenkorps betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027543 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, in het kader van de schade veroorzaakt door overstromingen ten gevolge van de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 zijn gevallen, van het besluit van de Waalse Regering van 16 februari 1995 to type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027544 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, in het kader van de schade veroorzaakt door overstromingen ten gevolge van de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 zijn gevallen, van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 1995 tot r

decreet

type decreet prom. 15/12/1998 pub. 13/07/1999 numac 1999035643 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 7 april l998 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg type decreet prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027572 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de vervanging van leden van de Waalse Gewestraad die door de Koning tot federale Minister of Staatssecretaris worden benoemd type decreet prom. 30/11/1998 pub. 13/07/1999 numac 1999033129 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de installatie van computers in de scholen van het Waalse Gewest type decreet prom. 30/11/1998 pub. 13/07/1999 numac 1999029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het samenwerkingsakkoord betreffende de installatie van computers in de Waalse onderwijsinrichtingen, tussen de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van het Waalse Gewest en de Regering van de Duitstalige Gemeens

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027571 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot opvoering van het maximumaantal Regeringsleden type bijzonder decreet prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027573 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1995 houdende organisatie van de vervanging van de Ministers door hun parlementaire plaatsvervangers

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999003293 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens ui(...) Moeskroen Een perceel grond gelegen avenue du Château

document

type document prom. 01/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999027403 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de waalse regering dat het plan van de centra voor technische ingraving vaststelt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het onthaal en de vorming op het Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 1999, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep in het officieel ge Dit bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de beslissing bindend maakt dat genomen werd door de paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs betreffende de opleiding van de kandidaten schoolhoofden

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999009812 bron ministerie van justitie Gerechtelijke politie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1999, bladzijde 25923 dient gelezen te worden in de Nederlandse tekst : « de heer R. Van Loon, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie bij het parket bij de rechtbank (..

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999009816 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 juni 1999 wordt de heer Philippe de Penaranda de Franchimont, met ingang van 16 april 1999, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van he Bij kon

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999031342 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van een vergoeding aan de Commissaris van het College bij het « Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises »

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021370 bron diensten van de eerste minister Koninklijke besluiten. - Regering Ontslagen en benoemingen type document van de diensten van de eerste minister prom. 12/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021373 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit. - Minister van Staat Benoeming

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027413 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van de bladen 47/4 en 47/8 van het gewestplan Namen definitief Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027429 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij twee besluiten van de Waalse Regering van 1 april 1999, die in werking treden de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 60/1 van het gewestplan Marche La Roche definit Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027405 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 54/5 van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definit Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027415 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 54/6 van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definit Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027414 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij twee besluiten van de Waalse Regering van 1 april 1999, die in werking treden de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 60/1 van het gewestplan Marche La Roche definit Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027404 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 56/1 van het gewestplan Bastenaken definitief bepaald Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027425 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 34/6 van het gewestplan Luik definitief bepaald met he Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027412 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 34/6 van het gewestplan Luik definitief bepaald met he Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027423 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/8 van het gewestplan Luik definitief bepaald met he Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027421 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/1 van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief bepaa Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027427 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 43/5 van het gewestplan Verviers-Eupen definitief bepa Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027416 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 39/2 van het gewestplan Nijvel definitief bepaald met Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027422 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 39/3 van het gewestplan Nijvel definitief bepaald met Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027428 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij twee besluiten van de Waalse Regering van 1 april 1999, die in werking treden de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 68/6 van het gewestplan Sud Luxembourg definiti Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027418 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 57/7 van het gewestplan Thuin-Chimay definitief bepaal Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027411 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 52/7 van het gewestplan Thuin-Chimay definitief bepaal Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027409 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 37/7 van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz definit Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027417 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 38/2 van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen definitief Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027407 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 38/2 van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen definitief Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027426 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 45/7 van het gewestplan Mons Borinage definitief bepaa Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027424 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 39/5 van het gewestplan La Louvière-Zinnik definitief Het ad type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027408 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 38/3 van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen definitief Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027420 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 46/2 van het gewestplan La Louvière-Zinnik definitief Het a type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027419 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 46/8 van het gewestplan Charleroi definitief bepaald m Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027410 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 46/7 van het gewestplan Charleroi definitief bepaald m Het adv type gewestplan prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999027406 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij twee besluiten van de Waalse Regering van 1 april 1999, die in werking treden de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 68/6 van het gewestplan Sud Luxembourg definiti Het ad

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999012520 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 18 juni 1999 zijn de woorden "rue de Douvrain - Darse Sud" vervangen door de woorden &q(...) (...) type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999012519 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 21 juni 1999 is het laboratorium van het Centre Provincial d'Essais Industriels (CEPESI), boulevar(...) 1. De bepaling van de concentratie van acetalde

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 13/07/1999 numac 1999009695 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 142 5 juni 1999 Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie 1999/364/JBZ : * Gemeenschappelijk standpunt van 27 mei 1999 door de Raad I. Besluiten waarvan
^