B.S. Index van de publicaties van 21 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999007120 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 26/05/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999011220 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999011153 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999011199 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming tot het ambt van de adjunct-commissaris-generaal der regering bij de Nationale Tentoonstellingen van de Arbeid type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999022432 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingswijze van artikel 78bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999011198 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende ontslag van de commissaris-generaal der regering bij de Nationale Tentoonstellingen van de Arbeid en houdende benoeming tot dit ambt type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999022529 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 218 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014173 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de voorwaarden tot vervaardiging, uitgave en verspreiding van de telefoongidsen type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999003446 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014114 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1992 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014112 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijnen en de algemene principes van toepassing op de commerciële onderhandelingen die worden gevoerd om interconnectieovereenkomsten te sluiten en tot vaststelling van de nadere regels voor publicatie van het type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014116 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de categorieën van telecommunicatiediensten waarvoor exploitatievoorwaarden worden opgelegd type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014117 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de rechten die aan het Instituut moeten betaald worden door de personen die ertoe gehouden zijn een aangifte te doen van telecommunicatiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999007149 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 16/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999022648 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014113 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden die opgelegd worden aan bepaalde telecommunicatiediensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999011228 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 3 juni 1999, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze venootschap New Holland Credit, (... type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014118 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de aangifte van telecommunicatiediensten type ministerieel besluit prom. 10/05/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999035665 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de regionale dienstencentra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999035664 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Person type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1996 pub. 21/07/1999 numac 1999035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999027580 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999027578 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 wordt de heer Henri Miller met ingang van 6 mei 1999 benoemd tot bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de « TEC Brabant wallon » Bij besluit van de Waalse Regering van 10 jun type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999027586 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 wordt ten gunste van de v.z.w. « Communauté Urbaine du Centre » afgeweken van de voorwaarde van twee jaar bedoeld in artikel 3, type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999027577 bron ministerie van het waalse gewest Gezondheid Bij besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 wordt de heer Christian De Landsheere, met ingang van 10 juni 1999, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Waalse Raad voor verzorgingsinstellingen, ter vervanging van de heer Alain (... type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999027593 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de commissaris van de Regering, aan de waarnemer van de Regering en aan de vertegenwoordiger van de Minister van Begroting bij het Instituut voor Permanente Vorming van de M

decreet

type decreet prom. 18/05/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999035736 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995 type decreet prom. 11/05/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999035656 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag houdende het statuut van de Europese Scholen en de bijlagen I en II, ondertekend in Luxemburg op 21 juni 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999021367 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 29 maart 1999 in zake de arbeidsauditeur tegen D. D'Agostino, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « 1. S

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/01/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de Vaste Commissie voor Kindermishandeling en van de erkenningscommissie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999031349 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de vergoeding aan de commissarissen van het College bij het « Institut Bruxellois Francophone pour la formation professionnelle »

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999021288 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 april 1999 wordt de heer F. De Hen bevorderd van werkend l Het besluit tre type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999021255 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 april 1999, dat treedt in werking op 1 mei 1999, wordt de heer De Smet, Willy, adviseur bij de wetenschapp Bij kon type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999021334 bron diensten van de eerste minister Verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissie van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer « Nationale Dienst voor Congressen » Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 wordt het mandaat van de leden van de Beheerscommissie bedoel (. type document van de diensten van de eerste minister prom. 30/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999021331 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten. - Errata

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999008263 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige informatici voor de Vlaamse Openbare Instellingen Het Vast Wervingssecretariaat richt een vergelijkend examen in voor werving van Nederlandstalige Informatici (m/v) voor de Vlaamse Openbare Instellingen. Fun(...) Deelneming type aanwerving prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999008271 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige programmeurs (rang B1) voor de Vlaamse Milieumaatschappij Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige programmeurs (m/v) (rang B1) voor de Vlaamse Milieumaatschappij. (...) Deelneming type aanwerving prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999008273 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige boekhouders Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige boekhouders (m/v) (rang 26) voor de Ministeries en de Instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het Rijksp(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999008269 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederlandstalige wervingsreserve a(...) Er zijn thans 2 b type aanwerving prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999008262 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de (...) Het Vast Wervingssecretari type aanwerving prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999008264 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse(...) Het Vast Wervingssecretariaat

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999021340 bron arbitragehof Arrest nr. 69/99 van 17 juni 1999 Rolnummer 1357 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 9,

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 21/07/1999 numac 1999009842 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Luik en van de provincieraad van Luik tot twee plaatsen van raadsheer vacant in het hof van beroep te Luik Eerste plaats : Kandidaten voorgedragen, in dezelfde or Eerste kandid
^