B.S. Index van de publicaties van 23 juli 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet met betrekking tot de geregelde luchtvervoerders

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999022702 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen van controle bij de aflevering van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die bepaalde associaties op basis van analgetica bevatten type koninklijk besluit prom. 07/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999000476 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 april 1999 tot regeling van sommige kiesverrichtingen in geval van gelijktijdige verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parleme type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999012551 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 1994 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999007181 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende oprichting van de interuniversitaire waakcommissie voor het militair hospitaal type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999022530 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Fonds voor de beroepsziekten in het kader van zijn preventieve opdrachten adviezen inzake blootstelling van beroepsziekterisico's kan verstrekken type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999022523 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende de samenstelling en de werking van de Doorzichtigheidscommissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999022525 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1975 tot regeling van de organisatie en de werking van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999021384 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de dioxineproblematiek en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003430 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1999 type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003405 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende oprichting enerzijds van de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen en van de Administratie van de invordering en anderzijds van de graad van a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999022496 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van geneesmiddelen voor humaan gebruik die bepaalde associaties op basis van analgetica bevatten wordt onderworpen aan een medisch voorschrift type ministerieel besluit prom. 01/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999007148 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999007162 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999007163 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal Geografisch Instituut

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1998 pub. 23/07/1999 numac 1999035654 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekking van Vlaamse bouwmeester type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999035915 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999035936 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999027576 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Autonome Haven « du Centre et de l'Ouest » Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1999 worden de volgende personen benoemd tot lid van de Autonome Haven « du Centre et de l'Ouest » voor een verlengbare periode van zes jaar die ingaat op - d type besluit van de waalse regering prom. 01/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999027592 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 28 februari 1989 tot vaststelling van de vergoedingen en presentiegelden van de voorzitter en de leden van het beheerscomité van de "Office communautaire et r

decreet

type decreet prom. 18/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999035925 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999021385 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 14 juni 1999 een vordering tot schorsing van de te Deze za

erratum

type erratum prom. 04/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999035904 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999014190 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Betrekking te begeven bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Oproep tot kandidaten Eén statutaire betrekking van adviseur, van de Franse taalrol, is te begeven bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecom Toelaatbaa

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999008275 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Deelnemingsvoorwaarden te v type aanwerving prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999008292 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Bijzondere werving van attachés voor internationale samenwerking (rang 10) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, in toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 (...) Het type aanwerving prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999008272 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen) en sommige Vlaamse Openbare Instellinge(...) Het Vast Wervingssecreta

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999021322 bron arbitragehof Arrest nr. 65/99 van 9 juni 1999 Rolnummer 1625 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, 1° en 3°, van de wet van 9 juli 1998 houdende bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing, ingesteld door C. Linard de Het Arbi type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999021321 bron arbitragehof Arrest nr. 63/99 van 9 juni 1999 Rolnummer 1411 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 214 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen, waarbij artikel 10,

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999003157 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 11 maart 1999, wordt de op 31 dece(...) type lijst prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999003433 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 6 juli 1999. De Voorzitter, J.-L. Duplat.

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999003403 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commiss type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 23/07/1999 numac 1999003364 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1(...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 01/07/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003436 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003438 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 02/02/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003080 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/05/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003363 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 29/06/1999 pub. 23/07/1999 numac 1999003437 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^