B.S. Index van de publicaties van 24 juli 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999022781 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999022571 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012442 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, met uitzondering van de sector bakkerijen en artisanale banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012443 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen van de sector bakkerijen en artisanale banketbakkerijen, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 22/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012485 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en stalen gebinten monteren en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economi type koninklijk besluit prom. 22/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012467 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor type koninklijk besluit prom. 22/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012465 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012515 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012535 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012444 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012416 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begr type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999002107 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999022508 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 31/05/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012488 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van betaald educatief verlof voor de universitaire cursussen van de eerste en tweede cyclus, die 's avonds of in het weekend worden gegeven in universiteiten of in de met universit type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999002126 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012473 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 tot uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2 type koninklijk besluit prom. 16/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012383 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur en de tewerkstelling 's nachts en op zon- en feestdagen van werknemers in de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999012457 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor we

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999021157 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een stagecommissie bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de Nederlandstalige ambtenaren type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999021156 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een stagecommissie bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de Franstalige ambtenaren type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999021154 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een stagecommissie bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voor de Franstalige ambtenaren type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999021153 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een stagecommissie bij de Koninklijke Sterrenwacht van België en bij het Planetarium voor de Nederlandstalige ambtenaren type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999021155 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een stagecommissie bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voor de Nederlandstalige ambtenaren type ministerieel besluit prom. 18/03/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999021152 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot instelling van een stagecommissie bij de Koninklijke Sterrenwacht van België en bij het Planetarium voor de Franstalige ambtenaren type ministerieel besluit prom. 29/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999022572 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999035938 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 1991 tot uitvoering van artikel 3, § 1, van het decreet van 20 maart 1991 betreffende het investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaald type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999035923 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van het experiment arbeidszorg voor personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999027597 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de Diensten van de Regering en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999027590 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999027591 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 08/06/1999 pub. 24/07/1999 numac 1999000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27quater tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999003381 bron ministerie van financien Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Uitloting van de preferente aandelen. - Bericht Op 26 juli 1999, om 9 u. 30 m., zal er, in het lokaal nr. 261, , van het Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30, te Brussel, overg(...) Reeks C : Belgische

document

type document prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999019666 bron parlementaire vergadering van de raad van europa Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen Het mandaat van het Belgische lid in het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen of straff Het Co

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999009844 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden : 1, vanaf 1 september 1999; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper en Veurne : 1, vanaf 1 oktober 1999. De kandidat type vacante bettreking prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008284 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technische assistenten (m/v) (rang D1) voor de Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast (...) Vacatures : Het Departement Leefmi

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008277 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige controleurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige controleurs (elektronica) (m/v) (rang 26) voor het Ministerie van Verkeer en Infrast(...) Functiebeschrij type aanwerving prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008280 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige brandweermannen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige brandweermannen (-vrouwen) (rang 30)(...) Functiebesch type aanwerving prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008281 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige vrouwelijke technici (rang C1) voor de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Beernem, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Ministerie van de Vlaamse Geme(...) Het Vast Wervingsse type aanwerving prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008282 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technici tekenaars (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici tekenaars (mechanica) (m/v) (rang 20) voor het Logistiek Steuncomplex Noord van het Minist(...) Functiebeschr type aanwerving prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008270 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige industriële ingenieurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige industriële ingenieurs (m/v) (rang 10) voor het Centrum voor Landbouweconomie (Ministerie van Middenstand en Landbouw(...) Eén type aanwerving prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008274 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige deskundigen (economische (...) Functiebeschrijving : zie exa type aanwerving prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008278 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige programmeurs (m/v) (rang B1) voor de Vlaamse Landmaatschappij Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige programmeurs (f(...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement. type aanwerving prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999008266 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige audiovisueel experten-journalisten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige audiovisueel experten-journalisten (m/v) (rang 10) voor het Ministerie van Landsverdediging. 1. burger van d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999009843 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 1999 wordt de tuchtsanctie van schorsing van drie maanden opgelegd aan de heer Sente, M., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Bij ministerieel beslu Bij ministerië

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 24/07/1999 numac 1999027583 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplanen Bij besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 wordt de wijziging van blad 59/6 van het gewestplan Bertrix-Libramont-Neufchâteau definitief aangenomen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op het grondgebied van Bij he
^