B.S. Index van de publicaties van 27 juli 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999016256 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 mei 1999 wordt Mej. Mineur, Claire, eerstaanwezend assistent , met ingang van 1 december 1998, in het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van werkleider (rang B(...) (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021388 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met de administratieve vereenvoudiging en tot bepaling van haar opdracht type koninklijk besluit prom. 22/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999016265 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen zijn door de dioxinecrisis van 1999 type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999003442 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 1991 over het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij openbare uitgiften van effecten en waarden type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021386 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de ministeriële bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid, cultuur en onderwijs type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021389 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 20/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021387 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 22/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999021401 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris belast met het grootstedenbeleid en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999003300 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her type ministerieel besluit prom. 23/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999022807 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten va type ministerieel besluit prom. 23/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen zijn door de dioxinecrisis van 1999 type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999022806 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot instelling van een vergoedingsregeling voor sommige producten van dierlijke oorsprong in het kader van de verontreiniging met dioxine

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999035894 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van het aantal leden van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999035956 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het plan inzake het beheer van verpakkingsafval in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het aanwendingspercentage van de urenpakketten in de internaten voor buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1999-2000

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999027596 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van bijkomende en specifieke taken binnen de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (FOREm) type besluit van de waalse regering prom. 03/06/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999027595 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 1994 tot vaststelling van de specifieke taken van de "Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (FOREm) en van het type besluit van de waalse regering prom. 03/06/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999027600 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de bijkomende of specifieke taken van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer

document

type document prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999040201 bron algemene staat der kredietinstellingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999022584 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid heeft beslist dat de heer Peter Maes, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Lee (.. type document prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999022642 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van 23 april 1999, wordt Mevr. Michelle Vanderkelen, paramedicus bij het Ministerie van Landsverdediging, (...

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van Beroep van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/1999 pub. 27/07/1999 numac 1999029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aankoop, het huren en het gebruiken van voertuigen bestemd voor de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, voor sommige instellingen van openbaar nut die afhangen van de Franse G

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999021390 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Betrekkingen van adjunct-adviseur bij de wetenschappelijke instellingen Bericht van vacature. - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van de vas Een van deze

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999008276 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige deskundigen (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse Regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Het Vast Wervingssecr(...) Functie

verslag

type verslag prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999011127 bron ministerie van economische zaken Verslag over de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Jaar 1998 De Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft tot doel (...)

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999003460 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand augustus 1999 De openbare trekkingen, BINGOVISION, voor de maand augustus 1999 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdagen 7, 14, 21 en 28 augustu R.T.B.F. Studio 02 type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999003459 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand augustus 1999 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand augustus 1999 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uu Iedere woensdag. Na 18

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999000609 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Spoorwegpolitie Bij ministerieel besluit nr. 188 van 9 juli 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 1999, in het enig artikel, tweede lid, vervallen de worden « De Vuyst, Dirk, 452925231 ».

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 27/07/1999 numac 1999012532 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kun De retribut
^