B.S. Index van de publicaties van 28 juli 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000496 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten type wet prom. 25/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000497 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particulie type wet prom. 13/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000523 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000427 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 12 en 19, § 1, van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000421 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000422 bron ministerie van binnenlandse zaken Bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000425 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000426 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van financien Wet tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde type wet prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000424 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999016257 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 1 juni 1999 wordt met ingang van 1 januari 2000 eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een departement verleend aan de heer Roger De Clercq, die aanspraak heeft op een rust(...) Bij hetzelf type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000419 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 329bis van de nieuwe gemeentewet en van artikel 144 van de provinciewet type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999000541 bron ministerie van binnenlandse zaken Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen Aanstelling van een bijzitter Bij het koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt de heer Dirk Van Den Bulck met ingang van 1 augustus 1999 voor een periode van vijf jaar aangesteld tot bijzitter bij d (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999003390 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999027603 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site `des Isnes' te Gembloux type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999027601 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQUE" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de vroegere stortplaats van Anton te Andenne type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999027602 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQUE" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site van de vroegere stortplaats "SAUVAGE" te Morlanwelz-CRONFESTU

decreet

type decreet prom. 01/04/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999027594 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999003387 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht m.b.t. de indiening van aanvragen om voorafgaande beslissing in fiscale zaken Ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van een systeem van voorafgaande beslis Overeenkomst

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999015183 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 1999 werd de heer Pierre H.J.E.G. Libioulle, adjunct-adviseur, benoemd tot officier in de Leopoldsorde. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999021358 bron diensten van de eerste minister Koninklijke Sterrenwacht van België. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 november 1998 wordt Mevr. Bruyninx, Carine, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, met ingang van 1 oktober 1998 bevorderd tot rang B Bij k

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999053813 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dirk Jozef Julia Michiels Dirk Jozef Julia Michiels, ongehuwd, geboren te Borgerhout op 21 Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999008300 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige desk(...) Er is een vaca

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999008304 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van vrouwelijke Nederlandstalige penitentiaire beambten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige penitentiaire beambten voor het directoraat-generaal Strafinrichtingen, Ministerie van Just(...) Mannen word type aanwerving prom. 19/01/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999003354 bron ministerie van financien Beslissing van de Secretaris-generaal houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden van de Vaste Wervingssecretaris houdende organisatie van bepaalde loopbaanexamens bij het Ministerie van Financiën type aanwerving prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999008303 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige techniciens Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige techniciens (rang 21) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (B.I(...) De werv type aanwerving prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999008301 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige deskundigen (functie : kinesi(...) Er is één betrekking vacant type aanwerving prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999008299 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige inspecteurs voor de invorderingsdiensten van het Ministerie van Financiën Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige inspecteurs voor de invorderingsdiensten (m/v) (rang 10)(...) Functi type aanwerving prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999008302 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige assistenten (m/v) (rang D1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige assistenten (functie (...) Er is één betrekking vacant. Functi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999021319 bron arbitragehof Arrest nr. 61/99 van 9 juni 1999 Rolnummers 1348 en 1349 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 7, 2°, van de wet van 12 december 1997 « tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli Het Arb

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999016260 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 24 juni 1999 wordt Mevr. Ilse De Prins, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 mei 1999, in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader bij de c Bij ko

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999035715 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. - Definitieve vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Lokeren Een besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1999 Artikel

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 28/07/1999 numac 1999022752 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen B Bij hetzel
^