B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999003457 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Aiseau-Presle(...) Straat Auguste Scohy, ter plaats genaamd « Par del

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999007107 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2285 van 26 maart 1999, wordt het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde postuum verleend aan Kapitein vlieger Desirotte, F.P.J., overleden in bevolen luc Dit ereteke type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999009654 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de bijlage, van het koninklijk besluit van 13 december 1995 tot bepaling van de inhoud van het aanvraagformulier inzake naturalisatie en de bij het verzoek te voegen akten en stavingsstukken en tot vaststellin type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999015130 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1989 houdende instelling van een stelsel van studie- en stagebeurzen, in België, ten gunste van onderhorigen van ontwikkelingslanden type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999007127 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2301 van 15 april 1999, wordt ingevolge het beëindigen van zijn wederdienstneming in het kader van de hulpoffici Voor verde type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 03/08/1999 numac 1999022164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de v.z.w. Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling ter ondersteuning van een sensibiliseringscampagne rond duurzame productie en consumptie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juli 1999 tot instelling van een voorschot voor ondernemingen die rechtstreeks getroffen zijn door de dioxinecrisis van 1999 type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999003455 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aflossing van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999035921 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 november 1997 betreffende het verlaagd tarief der successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder premies kunnen worden toegekend aan kampeerterreinen en kampeerverblijfparken type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999035920 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999035943 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999035918 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de aanwendingspercentages in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 1999-2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999035939 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999035941 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.10, basisallocatie 70.10

decreet

type decreet prom. 22/02/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende toestemming met de overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Mexicaanse Staten anderzijds, de bijlage, de slotakte en de type decreet prom. 05/05/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Raad voor samenwerking van de Arabische Staten van de Golf, opgemaakt te Brussel op 11 mei 1993

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/06/1999 pub. 03/08/1999 numac 1999009542 bron ministerie van justitie Circulaire betreffende de wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999003382 bron ministerie van financien Bestuur der thesaurie Preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Bericht De Minister van Financiën brengt ter kennis van de houders van preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor a) Belgische

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999007101 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming in de graad van onderluitenant beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2274 van 26 maart 1999, wordt aangestelde onderluitenant gesproten uit de 134e promotie alle wapens van de Koninklijke Militaire School M (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999053816 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Aloys Tinck Aloys Tinck, weduwnaar van Josepha Heylen, geboren te Antwerpen op 3 januari 19 Alvorens te

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999021320 bron arbitragehof Arrest nr. 62/99 van 9 juni 1999 Rolnummer 1351 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 4, 1°, van de wet van 12 december 1997 « tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot m samenges

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999035951 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 11 juni 1999 werd de vennootschap TREVI nv, opgericht op 6 juli 1992, met hoofdzetel Krommebeekstraat 14 te 8930 Men Erkenning

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999035383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Veurne-Westkust. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Nieuwpoort Bij besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 1999 wordt het bijgevoegde bestem De kaar type gewestplan prom. -- pub. 03/08/1999 numac 1999036022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Voorlopige vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout Een
^