B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/05/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999016169 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 1994 betreffende de speciale premie voor producenten van rundvlees type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011167 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - gravure type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011172 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - kapsel type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011170 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - gravure type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, aan de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999007187 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit waarbij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011169 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - kapsel type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011166 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011168 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - makelaars in verzekeringen en niet-onafhankelijke tussen-personen in verzeke type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011171 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - makelaars in verzekeringen en niet-onafhankelijke tussenpersonen in verzekeringen type koninklijk besluit prom. 17/06/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011262 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen verschuldigd inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 18/05/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999016172 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 tot vaststelling van de compenserende steun in verband met de verlaging van bepaalde landbouwomrekeningskoersen type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011271 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1993 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type koninklijk besluit prom. 17/06/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999011263 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1994 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Industriële Eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/08/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999022834 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit van 6 augustus 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999011268 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand juni 1999 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektri N c = 0,8709 N E = 1,2189 type ministerieel besluit prom. 06/08/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999022833 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten va type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999011221 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand mei 1999 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektris N c = 0,8716 N E = 1,2191 type ministerieel besluit prom. 02/08/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999016277 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietingsbevel uitmaken in het kader v type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999022721 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot machtiging van de overheid die toestemming moet verlenen voor het gebruik van chemische producten in de zeegebieden met het oog op de bestrijding van een verontreiniging en voor het achterlaten van voorwerpen in de zeegebieden na type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999011206 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 1999 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektr N c = 0,9038 N E = 1,2217 type ministerieel besluit prom. 18/05/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999016168 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1994 betreffende de premie ten behoeve van producenten van schapenvlees type ministerieel besluit prom. 18/05/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999016170 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1994 betreffende de speciale premie voor producenten van rundvlees type ministerieel besluit prom. 18/05/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999016167 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1994 betreffende de zoogkoeienpremie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanwijzing van een ambtenaar van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als beroepsinstantie voor de Vlaamse overheid inzake de passieve openbaarheid van bestuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor culturele centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999029302 bron inisterie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de commissarissen der rekeningen bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de beëdigde ambtenaren met toepassing van artikel 24, 2° van het decreet van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » en de diensten voor klankradio

erratum

type erratum prom. 11/12/1998 pub. 07/08/1999 numac 1999022274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. - type erratum prom. 04/05/1999 pub. 07/08/1999 numac 1999022824 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene criteria voor de vaststelling en de goedkeuring van de kalender bedoeld in artikel 46bis, eerste lid, van de wet op de ziekenhuizen voor de bij toepassing van artikel 130 van de Grondwet bevoegde overheid. -

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999009871 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Antwerpen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten Voor elke

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999007189 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-hulpofficieren in 2000 Wijziging In het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 117 van 17 juni 1999, blz. 22790, dient volgende wijziging te worden aangebracht : paragraaf 2, b) dient als volgt te worden gele De insc

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999003461 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 490 van 16 juli 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999021368 bron arbitragehof Arrest nr. 74/99 van 30 juni 1999 Rolnummer 1360 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 6,

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999011269 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand juli 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand juli 1999 respectievelijk vastgesteld op d Iga = 0 type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999011205 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand mei 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand mei 1999 respectievelijk vastgesteld op de Iga = 0 type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999011230 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand juni 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand juni 1999 respectievelijk vastgesteld op d Iga = 0

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999003393 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 16 juni 1999. De Voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie voor(...) type lijst prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999022744 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Tweede lijst van apothekers en geneesheren erkend als verantwoordelijken voor de voorlichting overeenkomstig de artikelen 13,

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999035381 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Veurne-Westkust. - Definitieve vaststelling van het plan tot aanvulling van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Koksijde Bij besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 1999 wordt het bijgevoegde plan tot aanvulling v Het pla

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999011288 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L.- Tweede kwartaal 1999 De waarde van de formule E.I.L. bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie, is vastgesteld op 411,3 voor het tweede kwarta (...

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 07/08/1999 numac 1999009818 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 169 5 juli 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 1999/47/EG van de Commissie van 21 mei 1999 houdende tweede aanpassing aan de tech * Richtlijn 1999/
^