B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999040202 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 28 FEBRUARI 1999 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999040203 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MAART 1999 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999040204 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 30 APRIL 1999 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999009828 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 mei 1999 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behouden Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999007153 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2358 van 1 juni 1999, houdt de heer Joseph Jallet, reserveaalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op, vanaf 1 mei 1999, op eigen verzoek deel uit te maken van het kader de Hij is type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999007147 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag. - Vervangen bepaling Bij koninklijk besluit nr. 2335 van 19 mei 1997, wordt het koninklijk besluit nr 2.185 van 21 januari 1999 vervangen door de volgende bepaling : « wordt aan de heer Charles Closset eervo Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999007185 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 2392 van 5 juli 1999, wordt de heer Philippe Thilly, adviseur-generaal, op 1 december 1998, aangewezen als tweetalig adjunct van de ééntalige directeur-generaal, Chef van het Bestuur van Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999009881 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 april 1999 is de heer Kiebooms, A., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 04/08/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999007154 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie en de sociale promotie naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 28/06/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999012539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 22/07/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999000631 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 betreffende de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999014172 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit : 1° betreffende de inschrijving en de registratie van de pleziervaartuigen, 2° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van de zeeschepen, 3° tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 type koninklijk besluit prom. 24/06/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999003427 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999000647 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 april 1979 betreffende de organisatie van de werving en vorming van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999007180 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999027632 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van handelingen en werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning, het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar en de medewerking van een architect niet vereist zijn

decreet

type decreet prom. 18/05/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999036038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van professionele organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst, professionele organisaties voor dans, professionele organisaties voor muziektheater, professionele kunstencentra, profes

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999014189 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel rondschrijven betreffende de gemachtigde opzichters

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999003462 bron ministerie van financien Bericht Dioxinecrisis. - Fiscale begeleidingsmaatregelen De ondernemingen die actief zijn in de sector van het kweken van dieren of de verwerking, transformatie, productie, vervoer of commercialisering van producten die besmet kunnen zijn doo Betalingsf type bericht prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999021419 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 9 juni 1999, 14 juni 1999, 22 juni 1999 en 1 juli 1999 ter post aangetekende brieven - Baron

document

type document prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999031319 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Basisdossier van bijzonder bestemmingsplan Goedkeuring BRUSSEL. - Bij besluit van 27 mei 99 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het basisdossier van het B.B.P. n De goedkeurin

erratum

type erratum prom. 25/05/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999015208 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking. - Erratum type erratum prom. 25/05/1999 pub. 14/08/1999 numac 1999012550 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en Bij bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999022801 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 juli 1999, dat in werking treedt de d Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999022694 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 1999, dat in werking treedt de Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999022780 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie en Gewestelijke commissies van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit v Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999022800 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999009882 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 1999, dat in werking treedt op 31 augustus 1999, is de heer Kiebooms, A., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspra Bij konink

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999022727 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van justitie Mededeling. - Oproep Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek deelt mede dat het dringend zal overgaan tot de aanwijzing van volgend personeelslid : - één Franstalig bestuursassistent. Het verwijst hierbij naar het koninklijk besluit van 25 a De functie

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 14/08/1999 numac 1999000672 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht legt een nieuwe wervingsreserve aan van Nederlandstalige en Franstalige contractuele strategische (...) De bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten.
^