B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999012487 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999000688 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 4 augustus 1999, wordt aan de heer Van Keirsbilck, Paul op zijn verzoek, met ingang van 1 september 1999, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Hare Hij wor type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999031315 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de hernieuwing van de mandaten in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Oproep tot de kandidaturen van de middenstandsorganisaties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999036106 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999036091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999036092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap de Brakke Grond in Amsterdam » type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999036090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999036083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999023088 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdrach type bericht prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999012584 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende de samenstelling van een paritair subcomité De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 196 Voor d type bericht prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999000673 bron ministerie van binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europees Parlement, de federale Wetgevende Kamers en van de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 1999. - Geldigverklaring en vernietiging van de stembiljetten. - Bericht In de openbare vergadering van de Kamer van Volks In de op

document

type document prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999012450 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de representatieve werknemers Voor

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/07/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering betreffende de samenstelling en werking van de kabinetten van de Ministers van de Franse Gemeenschapsregering evenals het personeel van de diensten van de Gemeenschapsregering dat wordt opgenomen in een ministeri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/07/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering houdende regeling van haar werking

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999000691 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 4 augustus 1999, is de heer Bleu, Claude benoemd tot politiecommissaris van de stad Charleroi . Bij koninklijk besluit d.d. 4 augustus 1999, is de hee(...) (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999053820 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Piqueur, Louis Constant Piqueur, Louis Constant, in eerste huwelijk echtgescheiden van Dem Alvorens te be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008325 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige speciaal assistenten voor de Afdeling Geotechniek (rang D1) voor het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan v(...) Er zijn

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008320 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gegradueerden voor de uitoefening van de functie van sociaal werker bij de Algemene Directie voor Jeugdhulp - Diensten voor Jeugdhulp en Rechtsbescherming van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Het Vast Wervin(...) Adminis type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008319 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gegradueerden voor de uitoefening van de functie medisch-sociale werker voor het « Office de la Naissance et de l'Enfance » van de Franstalige Gemeenschap van België Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsre(...) Er type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008322 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gespecialiseerde technici der vorsing voor het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloers Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige gespecialiseerde technici der vorsing (m/v(...) Eén be type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008316 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige industriële ingenieurs belast met communicatie voor het Centrum voor landbouwkundig onderzoek te Gembloers Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige industriële ingenieurs (m/v) (ran(...) Eén type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008323 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor de Administratie Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wer(...) Er zijn 9 betrekk type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008321 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige programmeurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige programmeurs (m/v) (rang 26) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het rij(...) Functieb type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008313 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (economisten) (m/v) (rang 10) voor de ministeries en de instellingen die onderwo(...) Functiebeschrij type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008317 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige gezondheidsinspecteurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige gezondheidsinspecteurs (m/v) (rang 10) voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Funct(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008315 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige ingenieurs in telecommunicatie , (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige ingenieurs in telecommunicatie (m/v) voor het Ministerie van Landsverdediging. Functiebeschrijv(...) Toelaatbaa type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008314 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige ingenieurs Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige Ingenieurs (mechanica - elektriciteit - elektromecha(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. T type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008318 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige audiovisuele experts-journalisten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige audiovisuele experts-journalisten (m/v) (rang 10) voor het Ministerie van Landsverdediging. Functiebes(...) Toelaatbaar type aanwerving prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999008324 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige technici voor het Bestuur voor de Kwaliteit van de Grondstoffen en de Plantaardige Sector - Inspectie-generaal Planten en Plantaardige Producten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw - Buitendiensten Het Va(...) Eén b

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999022546 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Veertiende lijst van de geneesmiddelen waarvan de registratie geschrapt wordt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999003488 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand september 1999 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand september 1999 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 Iedere woensdag. Na 18 type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999003489 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand september 1999 De openbare trekkingen BingoVision voor de maand september 1999 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 4/11/18/25 september 1999 A. Reyerslaan 52 1

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/08/1999 numac 1999009894 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 81.872 van 16 juli 1999 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 16 september 1997, houdende benoeming van de heer Diederick Soetemans, substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel (...
^