B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999003431 bron ministerie van financien Wet betreffende de financiering van de constructie van de nieuwe zetel van de NAVO type wet prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999000528 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999012446 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/1999 numac 1999009896 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 juni 1999 is Mevr. Jeanmart, Y., raadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999012201 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011213 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het boekhoudkundig register van de granen type ministerieel besluit prom. 07/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011284 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 75 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 17/06/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011248 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 74 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 17/06/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999011247 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 35 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999036139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de nader aan te wijzen inkomsten van de huurder of de kandidaat-huurder van een sociale woning type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999016296 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 1998 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvullende maatregelen die getroffen worden in het kader van de controle op de aanwezigheid van nitraten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999036114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikelen 82, § 1, 121, eerste lid, 122, derde lid, 123, eerste en tweede lid en 131, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemi type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999036133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999036111 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

decreet

type decreet prom. 05/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bevestiging van het referentiesysteem voor de eindvaardigheden en de kennis vereist voor Frans, wiskunde en Latijn-Grieks op het einde van de overgangsafdeling type decreet prom. 31/05/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende sommige hervormingen in het hoger onderwijs

document

type document prom. -- pub. 25/08/1999 numac 1999011304 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand augustus 1999 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor el N C = 0,8654 NE = 1,2197

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt verleend vanaf het academiejaar 1999-2000 in de hogescholen nieuwe afdelingen, nieuwe opties of nieuwe specialisatiestudies te openen, of die te erkennen en voor de toelagen in aanm

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/08/1999 numac 1999003504 bron ministerie van financien Lotenlening 1932. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 136 van 10 juli 1999, bladzijde 26708, vijf loten van 50 000 frank, 5e groep, lees : 359 431 tot 359 440, in de plaats van : 359 331 tot 359 440.

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 25/03/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999021332 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/1999 numac 1999009897 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 1999, dat in werking treedt op 2 september 1999, is Mevr. Jeanmart, Y., raadsheer in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Zij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is haar vergund de (...)
^