B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009640 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de artikelen 574, 1°, en 628, 13°, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 23/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999000608 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel op 9 december 1997 tussen de type wet prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999041308 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brecht en Brasschaat, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999016295 bron ministerie van middenstand en landbouw Kabinet. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 9 juli 1999 wordt, met ingang van 12 juli 1999, eervol ontslag verleend aan de heer Piet Vanthemsche, adviseur-generaal bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, uit zijn functies van kabinet Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999016278 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Plantentuin van België. - Te begeven betrekking De betrekking van hoofd van een afdeling is te begeven bij de afdeling « Pterydophyta, Gymnospermae et Monocotyledones » van het Departement « Spermathophyta - Pteridophyta » (...) De toeg type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999000543 bron ministerie van binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Vervanging van een vast en van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk beslui Door het type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999012141 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999012511 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999012270 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999014155 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999003506 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 september 1999-2004-2006, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 september 1999-2002-2004-2006 type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009845 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999036104 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999036103 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027640 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire » voor 1999 type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027648 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Namur" type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027645 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027646 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission consultative déconcentrée du Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027644 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027642 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative centrale" type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027647 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Mons" type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027643 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée du Brabant wallon"

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999021437 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State N.V. Rederij Fox, met zetel te 8200 Brugge, Heidelaan 14, heeft op 19 juli 1999 een vorde Deze z

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de examencommissie voor bevordering van de kandidaten tot het ambt van inspecteur technische vakken en beroepspraktijk in het hoger secundair onderwijs en niet universitair hoger onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de pedagogische raad, de maatschappelijke raad en de depar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de examencommissie voor de bevordering tot het ambt van inspecteur-generaal in het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 29/04/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999027649 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op het bevorderen van de mobiliteit tussen de diensten van de Regering en bepaalde instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren en tussen bedoelde ins

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999027650 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Schorsing door de Raad van State Het arrest nr. 80.941 van de Raad van State, afdeling Administratie, van 14 juni 1999, schorst de tenuitvoerlegging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 waarbij Mevr. Aimée Deme (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999012589 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Benoeming van een regeringscommissaris bij het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector Bij koninklijk besluit van 4 augustus 1999, dat uitwerking heeft op 1 augustus 1999, is de heer Jan Rombouts, administrateur-generaal bij het Ministerie (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999000674 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature voor een mandaat van Franstalig assessor bij de afdeling wetgeving. - Verlenging van de termijn voor het indienen van de kandidaturen type vacante bettreking prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999000675 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Vacature voor twee ambten van Staatsraad . - Verlenging van de termijn voor het indienen van de kandidaturen (zie het advies bekendgemaakt in het Belgisc(...) Een betrekking van staatsraad is momenteel vacant in het Nederlandstalige k

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999016291 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 25 juni 1999 wordt Mevr. Anne Vandeweghe, stagedoend adjunct-adviseur, met ingang van 1 februari 1999, in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Nederlands taalkader bij (... type benoemingen prom. -- pub. 26/08/1999 numac 1999016294 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 1 juni 1999 worden Mevrn. Dominique Vandekerckhove en Inge D'Hooghe, en de heer Stefan Roels, respectievelijk met ingang van 1 april 1999, 1 juni 1999 en 1 september 1999, v (...
^