B.S. Index van de publicaties van 1 september 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/03/1998 pub. 01/09/1999 numac 1999015174 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995 type wet prom. -- pub. 01/09/1999 numac 1999027670 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening - Ruilverkavelingen Wet van 22 juli 1970 - Artikel 12 Bij ministerieel besluit van 28 juni 1999 wordt beslist dat de ruilverkaveling van een groep van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de stad Edingen Het ruilverka type wet prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1995 - Sectie « Rijksschuld » type wet prom. -- pub. 01/09/1999 numac 1999027662 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening - Ruilverkavelingen Wet van 22 juli 1970 - Artikel 11 Bij ministerieel besluit van 28 juni 1999 wordt beslist dat de ruilverkaveling van een groep van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de stad Edingen (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999011270 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999014191 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van het bestek van toepassing op de spraaktelefoondienst en de procedure inzake de toekenning van individuele vergunningen type koninklijk besluit prom. 14/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999011258 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 5, 7, 11 tot 14, 18, 25, 27, 30, 32, 34 tot 37, 40, 42 tot 44 en 47 van de wet van 26 april 1999 tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999011076 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de veiligheidshulpmiddelen voor ramen « Fensterfeststeller » type ministerieel besluit prom. 26/08/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999003478 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 betreffende de uitgifte van de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 01/03/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999011077 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van de veiligheidshulpmiddelen voor ramen « Stabilit »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999036167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning van een vormingsprogramma dat voor de vervulling van de deeltijdse leerplicht in aanmerking komt type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999036165 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking op de rationalisatienorm in het voltijds secundair onderwijs voor de abdijschool te Dendermonde en het Crombeeninstituut te Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999036166 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het aanwendingspercentage voor het aantal lesuren onderwijsvoorrang in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 1999-2000 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999036160 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027660 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027656 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende administratieve en bezoldigingsregelingen toepasselijk op de economische en handelsattachés van het "Agence wallonne à l'Exportation" type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027658 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen ter bevordering van de huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027653 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende toekenning van een postvergoeding aan de personeelsleden van het Waalse Gewest die deel uitmaken van de gemeenschappelijke algemene afvaardiging van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap bij de Europese Unie type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027659 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij sommige leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen vervangen worden type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999027657 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de aanpassing van woningen ten behoeve van gehandicapte personen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/1999 pub. 01/09/1999 numac 1999029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenh

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/1999 numac 1999009908 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen : 1; - bij de politierechtbank te Charleroi : 1; De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bi De kandidaten di

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/09/1999 numac 1999009909 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999, in werking tredend op 31 augustus 1999, is ontslag uit haar functies verleend, aan Mevr. Cools, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Antwerp (...

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/09/1999 numac 1999021409 bron arbitragehof Arrest nr. 57/99 van 26 mei 1999 Rolnummer 1373 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 35, 36, 61, 89 en 135 van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Arbitragehof, samengestel wijst na beraad

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 01/09/1999 numac 1999019719 bron wetgevende kamers - senaat Aanleggen van een **** van attachés voor de **** **** Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van attachés voor de ****. ****. Bezoldiging

mededeling van de Staat

type mededeling van de Staat prom. -- pub. 01/09/1999 numac 1999008305 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Mededeling van de Staat Het Vast Wervingssecretariaat organiseert in de loop van het tweede semester van het jaar 1999 een reeks taalexamens over de kennis van het Nederlands, het Frans en het Duits voor personen die een bewijs van taalkennis we Voor na
^