B.S. Index van de publicaties van 7 september 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/03/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003162 bron ministerie van financien Wet houdende negentiende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 Sectie 51 « Rijksschuld » type wet prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 bron ministerie van financien Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 - Sectie 23 « Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid » en Sectie 26 - « Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999009860 bron ministerie van justitie Seminarie van Doornik Studiebeurzen De administratieve commissie van de stichting van de studiebeurzen van het Seminarie van Doornik, gezien het artikel 7 van het koninklijk besluit van 19 juli 1867, kondigt het openstaan van volgende beurzen Zijn toe type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999022779 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999022763 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 30/06/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999022759 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze ove type ministerieel besluit prom. 01/06/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999027668 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu gemachtigd wordt om de kwalificatie te erkennen van de technici van firma's die verschillende technici tewerkstellen, overeenkomstig de a type ministerieel besluit prom. 20/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999027667 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende het referentie-inkomen 1999 type ministerieel besluit prom. 06/08/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003516 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende de organisatie van sommige diensten van de Administratie der douane en accijnzen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999036084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999036170 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 7 van het decreet van 12 juli 1990 houdende opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij artikel 13, hoofds

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999021209 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, met zetel te 2800 Mechelen, Hoogstratenplein het kon type bericht prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999021441 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 juli 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juli 1999, i b. Bij

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 03/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, vlaamse gemeenschap, duistalige gemeenschap, waalse gewest, brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het begeleidingsplan voor de werklozen type samenwerkingsakkoord prom. 28/04/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999021374 bron ministerie van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van de franse gemeenschap, van de duitstalige gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de deelname van België aan de Wereldtentoonstelling van Hannover in 2000

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999021436 bron diensten van de eerste minister Kabinet van de Eerste Minister. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 4 augustus 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 13 juli 1999, wordt aan de heer Dubois, Etienne, bestuursdirecteur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, eervol De hee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999009919 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Openstaande plaatsen -griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Brussel : 1 ; -adjunct-griffier : -bij het hof van beroep te Brussel : 2 (*); -bij het vredegerecht van het tweede kanton Aalst : 1; (...) - opsteller bij de g type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999011317 bron ministerie van economische zaken Oproep tot de kandidaten voor het mandaat van lid van de Raad voor de Mededinging Er wordt ter kennis gebracht van de belangstellenden dat de mandaten van de leden van de Raad voor de Mededinging op 27 april 1999 verstreken zijn. De wet van 2 Uit hoofd

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999015094 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 8/99. - Aanwerving van een geneesheer, gespecialiseerd in de obstetrische gynaecologie voor Rwanda Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking gaat over tot de aanwervi Ambtsbeschrij type aanwerving prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999015197 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Oproep nr. 11/99. - Aanwerving van een geneesheer, gespecialiseerd in de volksgezondheid en in de epidemiologie, toe te voegen bij de Eenheid ter Preventie van het geweld van het Departement « Disability, Injury Prevention and Rehabilitation » voor He type aanwerving prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999015232 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Oproep nr. 12/99. - Aanwerving van een bioloog, specialist in zeewatercultuur voor het project « Postgraduaat in zeewatercultuur » in Ecuador Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking gaat over tot Ambts

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999009921 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 juni 1999, dat in werking treedt op 15 september 1999, is de heer Lambert, M., eerste substituut-procureur des Konings, in vast verband, bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op zijn verz Hij kan

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999021428 bron arbitragehof Arrest nr. 60/99 van 9 juni 1999 Rolnummer 1301 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 68 van het Wetboek der successierechten, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne. Het Arbitragehof, samengestel wijst na beraad type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999021431 bron arbitragehof Arrest nr. 92/99 van 15 juli 1999 Rolnummer 1689 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 59, tweede en derde lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals ingevoegd bij het decreet van het Waalse Gewest van 11 april Het Arbi type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999021408 bron arbitragehof Arrest nr. 55/99 van 26 mei 1999 Rolnummer 1335 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2, eerste lid, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 december 1994 « houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 no Het Arbi

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999011316 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand september 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand september 1999 respectievelijk vastg Iga = 0,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999000621 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** mi type vergunning prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999000619 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 6 jul de hee type vergunning prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999000639 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwing Bij ministerieel **** **** he type vergunning prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999000620 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging en vernieuwing Bij mini De ver

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 07/09/1999 numac 1999036154 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Mechelen. - Voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 199 (...
^