B.S. Index van de publicaties van 10 september 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999015149 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999003505 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022817 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit dat de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers toestemming verleent tot het uitkeren van de gezinsbijslag die verschuldigd is op grond van de artikelen 56, 56bis, 56quater en 57 van de samengeordende wetten betreffende de kinderb type koninklijk besluit prom. 24/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende opheffing van het koninklijk besluit van 15 september 1972 bepalende de reagentia, die de apothekers te allen tijde en in de vereiste hoeveelheden in hun officina dienen te bezitten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022435 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022436 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022612 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 14 en 15 van de wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022434 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit strekkende tot in overeenstemming brengen van sommige teksten met betrekking tot de betalingen per overschrijving verzekerd door de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999003477 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 over de melding van transacties in financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036184 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022635 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 1998 tot uitvoering van de artikelen 138 en 140 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen en tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van type ministerieel besluit prom. 09/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022623 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 1999 tot uitvoering van het artikel 48, § 23 van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van d

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/05/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/08/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036185 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 1995 betreffende het personeelskader van de diensten van het college van commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036147 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanpassing van de modaliteiten tot invoering van het centraal thesauriebeheer voor de Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036088 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036161 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket « uren-leraar » in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999036183 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de betoelaging van internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van het hoger onderwijs voor het begrotingsjaar 1999

protocol

type protocol prom. 25/03/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999031271 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsprotocol tussen de Minister van Justitie en de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd inzake bijstand aan personen inzake hulpverlening aan gedetineerden en aan personen die het voorwerp uitmake

erratum

type erratum prom. 29/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022692 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

arrest

type arrest prom. 22/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999031246 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de door de diensten voor geestelijke gezondheidszorg te registreren gegevens en tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 7 mei 1998 inzake de erkenningsprocedures en -normen, de toeke

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 augustus 1999 dat in werking Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999022856 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 1999, dat in werking treedt de dag van deze Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999022696 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 jun Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 ju Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999009930 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton : - Walcourt : 1; - Gembloux : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend s Voor elke kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999009931 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 1999, dat in werking treedt op 20 september 1999, is de heer Bourseau, R., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999021445 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 80.682 van 7 juni 1999 in zake G. Wijnen tegen de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders te Mechelen, waarvan de expeditie t « Word

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999022698 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/07/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022747 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 19 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999011233 bron ministerie van economische zaken Belgische groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek (PE 9945) Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceer(...) De opmerkinge

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/09/1999 numac 1999015222 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 8 september 1998 heeft de heer John Stoop de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Kazachstan te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen, V Op 9
^