B.S. Index van de publicaties van 17 september 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999016306 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 1963 ertoe strekkende de rendabiliteit in de landbouw op te voeren en zijn gelijkwaardigheid met de andere sectoren van het bedrijfsleven te bevorderen type wet prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999003514 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi (vroe(...) Op de hoek van de straat « rue de Bomerée » en de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999002140 bron ministerie van ambtenarenzaken Kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken Ontlasten Bij koninklijke besluiten van 4 augustus 1999 : - wordt de heer Christian Lambert ontlast van de functies van kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken aan het e - wordt de he type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999014162 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999000380 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Indiensthouding. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 19 april 1999 wordt de heer Emile Beyens, secretaris-generaal, in dienst gehouden boven de leeftijd van 65 jaar voor een duur van zes maanden vanaf 1 september 1999 en wor De betr type koninklijk besluit prom. 02/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021378 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Waalse Gewest van roerende goederen die deel uitmaken van de Kasteelkapel te Edingen type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999002135 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021264 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap van het « Centre nautique Campana », te Luik type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021263 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Staat naar de Franse Gemeenschap van het « Centre nautique de l'Ile Monsin », te Luik type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021265 bron diensten van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van Staatsbossen en -wouden overgedragen naar het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 21/04/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999021266 bron diensten van de eerste minister en ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar het Waalse Gewest, van bossen en wouden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen op basis van ijzer aan een medisch voorschrift wordt onderworpen type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van geneesmiddelen op basis van TEUCRIUM CHAMAEDRYS type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999027709 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit inzake het houden van een grootboek van de schuld van het Waals Gewest in het kader van de lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 » type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999002044 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 maart 1999, wordt de heer Reynders, Luc, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij Vlaamse Buitendiensten II van de Regie der Gebouwen, met ingang van Bij min

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999036217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot de vaststelling van de voorwaarden waaraan het begeleidingsplan moet voldoen tot afbouw van de permanente bewoning op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999036223 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan voor migranten

document

type document prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999031275 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsplan. - Goedkeuring SCHAARBEEK. - Bij besluit van 2 april 1999 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het onteigeningsplan voor het terrein gelegen op de hoek van F.J. Navezstraat en de Van Ooststraat, gekad Het ope type document prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999009949 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 1 september 1999, heeft de heer Lamberts, C., verkozen tot eerste voorzitter en de heer Dapsens d'Yvoir, Ch. en Mevr. Delnoy, A., tot kamervoorzitter. type document prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999009927 bron ministerie van justitie Examens over de kennis van de Franse of van de Nederlandse taal voor kandidaten voor sommige ambten van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie. - Gewone zittijd van november 1999 Het Ministerie van Justitie zal binnenkor Deze ex type document prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999000434 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Overplaatsing Bij besluit van de Secretaris-generaal van 6 mei 1999 wordt Mevr. De Bongnie, Sylvie, bestuursassistent bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, als bestuursassistent overgeplaatst naar het Ministerie van Binnenlandse Zak (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit va Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999022859 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor farmaceutische specialiteiten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 199 Bij hetz

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999009950 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 september 1999, bladzijde 34312, regel 28, lezen : « beambte bij de griffie van het hof van beroep te » i.p.v. « beamte bij het hof van beroep te ».

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999009948 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 augustus 1999 : - is Mevr. Hollaert, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, op haar verzoek, ontlast uit haar ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, op datum van 1 sept - is de he

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999021416 bron arbitragehof Arrest nr. 48/99 van 20 april 1999 Rolnummer 1620 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 17, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999021432 bron arbitragehof Arrest nr. 95/99 van 15 juli 1999 Rolnummers 1395, 1396 en 1397 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren, gesteld door de vrederecht Het Arbit

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999000517 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 1999 wordt Mevr. Laurence Chavalle benoemd tot Rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Personeel dat ter beschikking wordt gesteld v Bij kon

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1998000813 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 19 april 1999, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle Bij koni

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/07/1999 pub. 17/09/1999 numac 1999031370 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn De retribu

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/09/1999 numac 1999012597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van een deskundige van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gev Bij
^