B.S. Index van de publicaties van 21 september 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999016305 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet tot wijziging van de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds type wet prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999041309 bron ministerie van financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999009937 bron ministerie van justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken. - Gewone zittijd van november 1999 Het Ministerie van Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kandidat Deze exa

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999009923 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1997 houdende samenstelling van de examencommissie belast met de afgifte van het getuigschrift van kandidaat-gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999016310 bron ministerie van middenstand en landbouw Toepassing van koninklijk besluit van 15 maart 1926 houdende inrichtingsreglement van de diergeneeskundige dienst Bij ministerieel besluit van 5 maart 1999 wordt de heer Dequidt, Koen, aangenomen dierenarts te Kortrijk, benoemd tot plaatsvervang Bij mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999007159 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Gewapende weerstand. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Opgeheven en vervangen bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 2337 van 19 mei 1999 : Wordt de Medaille van de **** met bronzen staafje met in ****, ****. type koninklijk besluit prom. 19/09/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999021461 bron diensten van de eerste minister en ministerie van justitie Koninklijk besluit waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, Hertog van Brabant, Prins van België, toestemming wordt verleend om in het huwelijk te treden type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quater van 14 juli 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffe type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999000568 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999036110 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 type ministerieel besluit prom. 11/09/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het aanbrengen van fiscale kentekens op producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 11/09/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999003540 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de regeling van producten onderworpen aan milieutaks type ministerieel besluit prom. 21/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999036175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij som type ministerieel besluit prom. 07/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999036224 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type ministerieel besluit prom. 21/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999036178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 1998 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten type ministerieel besluit prom. 21/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999036177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 ter veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type ministerieel besluit prom. 04/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999036119 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999036176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999027719 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de bij het voormalige Ministerie van Openbare Werken aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 april 1999 tot 3 type besluit van de waalse regering prom. 27/05/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999027718 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot definitieve goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan type besluit van de waalse regering prom. 10/06/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999027717 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het bedrag van de aan de bij de voormalige Dienst der Scheepvaart aangestelde ontvangers toe te kennen toelagen voor de inning van de scheepvaartrechten tijdens de periode van 1 januari 1998 tot 31 decem

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999021454 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heren Gruwez, Jacques, wonende te 3001 Heverlee, Middelweg 233 en Berteloot, Patrick, Deze za

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999009953 bron ministerie van justitie Centraal bestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 1999 wordt de heer Philippe De Ridder, met ingang van 1 juli 1999, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bij koni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999022276 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren van Limburg Benoeming van een plaatsvervangend magistraat-bijzitter Bij koninklijk besluit van 16 maart 1999, wordt de heer Rotsaert, Philippe, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dit beslui type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999000727 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 augustus 1999, is de heer Grégoire, Claude, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Profondeville .

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/09/1999 numac 1999016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 30 juni 1999 worden de heer Werner Bosmans en Mej. Lieve De Cock, met ingang van respectievelijk 1 juli 1999 en 1 augustus 1999, voor een eerste mandaat van twee jaar, in he Bij kon
^